ζῶσαν
Englishman's Concordance
ζῶσαν (zōsan) — 5 Occurrences

Acts 9:41 V-PPA-AFS
GRK: παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν
NAS: and widows, he presented her alive.
KJV: presented her alive.
INT: he presented her living

Romans 12:1 V-PPA-AFS
GRK: ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ
NAS: your bodies a living and holy
KJV: your bodies a living sacrifice, holy,
INT: of you a sacrifice living holy

1 Corinthians 15:45 V-PPA-AFS
GRK: εἰς ψυχὴν ζῶσαν ὁ ἔσχατος
NAS: Adam, BECAME A LIVING SOUL. The last
KJV: Adam was made a living soul; the last
INT: into a soul living the last

Hebrews 10:20 V-PPA-AFS
GRK: πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ
NAS: by a new and living way which
KJV: By a new and living way, which
INT: newly made and living through the

1 Peter 1:3 V-PPA-AFS
GRK: εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι' ἀναστάσεως
NAS: has caused us to be born again to a living hope
KJV: again unto a lively hope by
INT: to a hope living through [the] resurrection

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page