Ζεβεδαίου
Englishman's Concordance
Ζεβεδαίου (Zebedaiou) — 11 Occurrences

Matthew 4:21 N-GMS
GRK: τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην
NAS: James the [son] of Zebedee, and John
KJV: James [the son] of Zebedee, and John
INT: the [son] of Zebedee and John

Matthew 4:21 N-GMS
GRK: πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς
NAS: in the boat with Zebedee their father,
KJV: a ship with Zebedee their father,
INT: boat with Zebedee the father

Matthew 10:2 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης
NAS: and James the son of Zebedee, and John
KJV: James [the son] of Zebedee, and John
INT: the [son] of Zebedee and John

Matthew 20:20 N-GMS
GRK: τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν
NAS: of the sons of Zebedee came
KJV: the mother of Zebedee's children
INT: of the sons of Zebedee with the

Matthew 26:37 N-GMS
GRK: δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι
NAS: sons of Zebedee, and began
KJV: sons of Zebedee, and began
INT: two sons of Zebedee he began to be sorrowful

Matthew 27:56 N-GMS
GRK: τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου
NAS: and the mother of the sons of Zebedee.
KJV: and the mother of Zebedee's children.
INT: of the sons of Zebedee

Mark 1:19 N-GMS
GRK: τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην
NAS: James the son of Zebedee, and John
KJV: James the [son] of Zebedee, and John
INT: the [son] of Zebedee and John

Mark 3:17 N-GMS
GRK: τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην
NAS: and James, the [son] of Zebedee, and John
KJV: James the [son] of Zebedee, and John
INT: the [son] of Zebedee and John

Mark 10:35 N-GMS
GRK: δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ
NAS: sons of Zebedee, came
KJV: the sons of Zebedee, come
INT: two sons of Zebedee saying to him

Luke 5:10 N-GMS
GRK: Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου οἳ ἦσαν
NAS: sons of Zebedee, who
KJV: John, the sons of Zebedee, which were
INT: John sons of Zebedee who were

John 21:2 N-GMS
GRK: οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι
NAS: in Galilee, and the [sons] of Zebedee, and two
KJV: and the [sons] of Zebedee, and two
INT: the [sons] of Zebedee and others

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page