οὐρανὸν
Englishman's Concordance
οὐρανὸν (ouranon) — 43 Occurrences

Matthew 14:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ
NAS: up toward heaven, He blessed
KJV: to heaven, he blessed,
INT: to heaven he blessed and

Mark 6:41 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ
NAS: up toward heaven, He blessed
KJV: to heaven, and blessed,
INT: to the heaven he blessed and

Mark 7:34 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν καὶ
NAS: and looking up to heaven with a deep sigh,
KJV: looking up to heaven, he sighed, and
INT: to heaven he groaned and

Mark 16:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν
NAS: to them, He was received up into heaven and sat down
KJV: into heaven, and
INT: into the heaven and sat

Luke 2:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι
NAS: had gone away from them into heaven, the shepherds
KJV: them into heaven, the shepherds
INT: into the heaven the angels

Luke 3:21 N-AMS
GRK: ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν
NAS: and while He was praying, heaven was opened,
KJV: and praying, the heaven was opened,
INT: was opened the heaven

Luke 9:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς
NAS: and looking up to heaven, He blessed
KJV: to heaven, he blessed
INT: to the heaven he blessed them

Luke 15:18 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
NAS: against heaven, and in your sight;
KJV: against heaven, and
INT: against heaven and before

Luke 15:21 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
NAS: against heaven and in your sight;
KJV: I have sinned against heaven, and in
INT: against heaven and before

Luke 16:17 N-AMS
GRK: ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: But it is easier for heaven and earth
KJV: it is easier for heaven and earth
INT: it is the heaven and the

Luke 17:24 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν
NAS: when it flashes out of one part of the sky, shines
KJV: the one [part] under heaven, shineth
INT: of the sky to the [other end]

Luke 17:24 N-AMS
GRK: τὴν ὑπ' οὐρανὸν λάμπει οὕτως
NAS: shines to the other part of the sky, so
KJV: the other [part] under heaven; so
INT: the [other end] under sky shines thus

Luke 18:13 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν ἀλλ' ἔτυπτεν
NAS: up his eyes to heaven, but was beating
KJV: [his] eyes unto heaven, but smote
INT: to heaven but was striking

Luke 24:51 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: them, He parted from them and was carried up into heaven.
KJV: carried up into heaven.
INT: into heaven

John 1:51 N-AMS
GRK: ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ
NAS: to you, you will see the heavens opened
KJV: ye shall see heaven open,
INT: you will see the heaven opened and

John 3:13 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ
NAS: has ascended into heaven, but He who descended
KJV: to heaven, but
INT: into heaven if not

John 17:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ
NAS: up His eyes to heaven, He said,
KJV: eyes to heaven, and said,
INT: to heaven said Father

Acts 1:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ
NAS: And as they were gazing intently into the sky while He was going,
KJV: toward heaven as he
INT: into the heaven as was going he

Acts 1:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν οὗτος ὁ
NAS: looking into the sky? This
KJV: into heaven? this same
INT: into heaven This

Acts 1:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται
NAS: who has been taken up from you into heaven, will come
KJV: you into heaven, shall so
INT: into heaven thus will come

Acts 1:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: Him go into heaven.
KJV: go into heaven.
INT: into heaven

Acts 2:5 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανόν
NAS: nation under heaven.
KJV: nation under heaven.
INT: under heaven

Acts 3:21 N-AMS
GRK: ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι
NAS: whom heaven must receive
KJV: Whom the heaven must receive
INT: whom must heaven indeed receive

Acts 4:12 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον
NAS: under heaven that has been given
KJV: name under heaven given among
INT: under heaven which has been given

Acts 4:24 N-AMS
GRK: ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: O Lord, it is You who MADE THE HEAVEN AND THE EARTH
KJV: which hast made heaven, and earth,
INT: have made heaven and the

Acts 7:55 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν
NAS: he gazed intently into heaven and saw
KJV: into heaven, and saw
INT: into heaven he saw [the] glory

Acts 10:11 N-AMS
GRK: θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ
NAS: and he saw the sky opened
KJV: And saw heaven opened, and
INT: he beholds heaven opened and

Acts 10:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: the object was taken up into the sky.
KJV: again into heaven.
INT: into heaven

Acts 11:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: was drawn back up into the sky.
KJV: again into heaven.
INT: into heaven

Acts 14:15 N-AMS
GRK: ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: MADE THE HEAVEN AND THE EARTH
KJV: which made heaven, and earth,
INT: made the heaven and the

Romans 10:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν τοῦτ' ἔστιν
NAS: WILL ASCEND INTO HEAVEN?' (that is, to bring
KJV: into heaven? (that is,
INT: to heaven that is

Colossians 1:23 N-AMS
GRK: ὑπὸ τὸν οὐρανόν οὗ ἐγενόμην
NAS: under heaven, and of which
KJV: which is under heaven; whereof
INT: under heaven of which became

Hebrews 9:24 N-AMS
GRK: αὐτὸν τὸν οὐρανόν νῦν ἐμφανισθῆναι
NAS: of the true one, but into heaven itself,
KJV: but into heaven itself, now
INT: itself heaven now to appear

Hebrews 12:26 N-AMS
GRK: καὶ τὸν οὐρανόν
NAS: THE EARTH, BUT ALSO THE HEAVEN.
KJV: but also heaven.
INT: also heaven

James 5:12 N-AMS
GRK: μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν
NAS: either by heaven or
KJV: neither by heaven, neither
INT: neither [by] heaven nor the

1 Peter 3:22 N-AMS
GRK: πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ
NAS: having gone into heaven, after angels
KJV: is gone into heaven, and is on
INT: having gone into heaven having been subjected to him

Revelation 10:5 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανόν
NAS: up his right hand to heaven,
KJV: hand to heaven,
INT: to heaven

Revelation 10:6 N-AMS
GRK: ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ
NAS: CREATED HEAVEN AND THE THINGS IN IT, AND THE EARTH
KJV: created heaven, and
INT: created heaven and the things

Revelation 11:6 N-AMS
GRK: κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ
NAS: to shut up the sky, so
KJV: power to shut heaven, that it rain
INT: to shut the sky that no

Revelation 11:12 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ
NAS: they went up into heaven in the cloud,
KJV: they ascended up to heaven in a cloud;
INT: to heaven in the

Revelation 14:7 N-AMS
GRK: ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
NAS: Him who made the heaven and the earth
KJV: him that made heaven, and
INT: having made heaven and the

Revelation 19:11 N-AMS
GRK: εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον καὶ
NAS: And I saw heaven opened, and behold,
KJV: And I saw heaven opened, and
INT: I saw heaven opened and

Revelation 21:1 N-AMS
GRK: Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ
NAS: I saw a new heaven and a new earth;
KJV: I saw a new heaven and a new
INT: And I saw a heaven new and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page