οὐρανοὺς
Englishman's Concordance
οὐρανοὺς (ouranous) — 5 Occurrences

Mark 1:10 N-AMP
GRK: σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ
NAS: He saw the heavens opening,
KJV: he saw the heavens opened,
INT: tearing open the heavens and the

Acts 2:34 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς οὐρανούς λέγει δὲ
NAS: who ascended into heaven, but he himself
KJV: into the heavens: but
INT: into the heavens he says however

Acts 7:56 N-AMP
GRK: θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ
NAS: I see the heavens opened
KJV: Behold, I see the heavens opened, and
INT: I see the heavens opened and

Hebrews 4:14 N-AMP
GRK: διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς Ἰησοῦν τὸν
NAS: has passed through the heavens, Jesus
KJV: that is passed into the heavens, Jesus
INT: [who] has passed through the heavens Jesus the

2 Peter 3:13 N-AMP
GRK: καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν
NAS: for new heavens and a new
KJV: look for new heavens and a new
INT: a new moreover heavens and earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page