οὔτε
Englishman's Concordance
οὔτε (oute) — 87 Occurrences

Matthew 6:20 Conj
GRK: οὐρανῷ ὅπου οὔτε σὴς οὔτε
NAS: in heaven, where neither moth nor
KJV: heaven, where neither moth nor
INT: heaven where neither moth nor

Matthew 6:20 Conj
GRK: οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει
NAS: neither moth nor rust destroys,
KJV: neither moth nor rust doth corrupt,
INT: neither moth nor rust destroys

Matthew 12:32 Conj
GRK: ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ
NAS: it shall not be forgiven him, either in this
KJV: be forgiven him, neither in this
INT: it will be forgiven him neither in this

Matthew 12:32 Conj
GRK: τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ
NAS: in this age or in the [age] to come.
KJV: world, neither in
INT: the age nor in the

Matthew 22:30 Conj
GRK: τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
NAS: For in the resurrection they neither marry
KJV: the resurrection they neither marry,
INT: the resurrection neither do they marry nor

Matthew 22:30 Conj
GRK: οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ'
NAS: marry nor are given in marriage,
KJV: marry, nor are given in marriage,
INT: neither do they marry nor are given in marriage but

Mark 12:25 Conj
GRK: νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
NAS: from the dead, they neither marry
KJV: from the dead, they neither marry, nor
INT: [the] dead they rise neither do they marry nor

Mark 12:25 Conj
GRK: οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ'
NAS: marry nor are given in marriage,
KJV: marry, nor are given in marriage;
INT: neither do they marry nor are given in marriage but

Mark 14:68 Conj
GRK: ἠρνήσατο λέγων Οὔτε οἶδα οὔτε
NAS: [it], saying, I neither know
INT: he denied saying Not I know nor even

Mark 14:68 Conj
GRK: Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ
NAS: I neither know nor understand what
INT: Not I know nor even understand you

Luke 14:35 Conj
GRK: οὔτε εἰς γῆν
NAS: It is useless either for the soil
KJV: It is neither fit for
INT: Neither for soil

Luke 14:35 Conj
GRK: εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν
NAS: It is useless either for the soil or
KJV: the land, nor yet for
INT: for soil nor for manure

Luke 20:35 Conj
GRK: ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
NAS: from the dead, neither marry
KJV: from the dead, neither marry, nor
INT: from among [the] dead neither marry nor

Luke 20:35 Conj
GRK: οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
NAS: marry nor are given in marriage;
KJV: marry, nor are given in marriage:
INT: neither marry nor are given in marriage

John 4:11 Conj
GRK: γυνή Κύριε οὔτε ἄντλημα ἔχεις
NAS: You have nothing to draw
KJV: thou hast nothing to draw with,
INT: woman Sir nothing to draw with you have

John 4:21 Conj
GRK: ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ
NAS: when neither in this
KJV: when ye shall neither in this
INT: an hour when neither on the

John 4:21 Conj
GRK: ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἰεροσολύμοις
NAS: mountain nor in Jerusalem
KJV: this mountain, nor yet at Jerusalem,
INT: mountain this nor in Jerusalem

John 5:37 Conj
GRK: περὶ ἐμοῦ οὔτε φωνὴν αὐτοῦ
NAS: Me, He has testified of Me. You have neither heard
KJV: me. Ye have neither heard his
INT: concerning me Neither voice of him

John 5:37 Conj
GRK: πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ
NAS: at any time nor seen
KJV: voice at any time, nor seen his
INT: at any time have you heard nor form of him

John 8:19 Conj
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὔτε ἐμὲ οἴδατε
NAS: You know neither Me nor
KJV: answered, Ye neither know me,
INT: Answered Jesus Neither me you know

John 8:19 Conj
GRK: ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα
NAS: You know neither Me nor My Father; if
KJV: know me, nor my Father:
INT: me you know nor the Father

John 9:3 Conj
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν
NAS: answered, [It was] neither [that] this man
KJV: Jesus answered, Neither hath this man
INT: Answered Jesus Neither this [man] sinned

John 9:3 Conj
GRK: οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς
NAS: sinned, nor his parents;
KJV: this man sinned, nor his parents:
INT: this [man] sinned nor the parents

Acts 2:31 Conj
GRK: χριστοῦ ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς
NAS: of the Christ, that HE WAS NEITHER ABANDONED
INT: Christ that neither was left in

Acts 2:31 Conj
GRK: εἰς ᾅδην οὔτε ἡ σὰρξ
NAS: TO HADES, NOR DID His flesh
INT: in Hades nor the flesh

Acts 15:10 Conj
GRK: μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες
NAS: a yoke which neither our fathers nor
KJV: which neither our
INT: disciples which neither the fathers

Acts 15:10 Conj
GRK: πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν
NAS: our fathers nor we have been able
KJV: our fathers nor we were able
INT: fathers of us nor we were able

Acts 19:37 Conj
GRK: ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε
NAS: men [here] who are neither robbers of temples
KJV: men, which are neither robbers of churches,
INT: men these neither temple plunderers nor

Acts 19:37 Conj
GRK: οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν
NAS: robbers of temples nor blasphemers
KJV: robbers of churches, nor yet blasphemers
INT: neither temple plunderers nor are defaming the

Acts 24:12 Conj
GRK: καὶ οὔτε ἐν τῷ
NAS: Neither in the temple, nor
KJV: And they neither found me
INT: and neither in the

Acts 24:12 Conj
GRK: ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς
NAS: in the temple, nor in the synagogues,
KJV: the people, neither in
INT: making of a crowd neither in the

Acts 24:12 Conj
GRK: ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν
NAS: in the synagogues, nor in the city
KJV: in the synagogues, nor in the city:
INT: the synagogues nor in the

Acts 25:8 Conj
GRK: ἀπολογουμένου ὅτι Οὔτε εἰς τὸν
NAS: I have committed no offense
KJV: of the Jews, neither against
INT: said in his own defense Neither against the

Acts 25:8 Conj
GRK: τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ
NAS: no offense either against the Law
KJV: the temple, nor yet against
INT: of the Jews nor against the

Acts 25:8 Conj
GRK: τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά
NAS: of the Jews or against
INT: the temple nor against Ceasar

Acts 28:21 Conj
GRK: εἶπαν Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ
NAS: They said to him, We have neither received
KJV: him, We neither received letters
INT: they said We neither letters concerning

Acts 28:21 Conj
GRK: τῆς Ἰουδαίας οὔτε παραγενόμενός τις
NAS: concerning you, nor have any
KJV: thee, neither any
INT: Judea nor having arrived any one

Romans 8:38 Conj
GRK: γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε
NAS: For I am convinced that neither death,
KJV: that neither death,
INT: indeed that neither death nor

Romans 8:38 Conj
GRK: οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε
NAS: that neither death, nor life, nor
KJV: neither death, nor life, nor
INT: neither death nor life nor

Romans 8:38 Conj
GRK: οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε
NAS: nor life, nor angels, nor
KJV: nor life, nor angels, nor
INT: nor life nor angels nor

Romans 8:38 Conj
GRK: οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε
NAS: nor angels, nor principalities, nor
KJV: nor angels, nor principalities, nor
INT: nor angels nor principalities nor

Romans 8:38 Conj
GRK: οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε
NAS: principalities, nor things present,
KJV: nor principalities, nor powers, nor
INT: nor principalities nor things present nor

Romans 8:38 Conj
GRK: οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε
NAS: things present, nor things to come,
KJV: nor powers, nor things present, nor
INT: nor things present nor things to be nor

Romans 8:38 Conj
GRK: οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις
NAS: nor things to come, nor powers,
KJV: things present, nor things to come,
INT: nor things to be nor powers

Romans 8:39 Conj
GRK: οὔτε ὕψωμα οὔτε
NAS: nor height, nor
KJV: Nor height, nor
INT: nor height nor

Romans 8:39 Conj
GRK: οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε
NAS: nor height, nor depth, nor
KJV: Nor height, nor depth, nor
INT: nor height nor depth nor

Romans 8:39 Conj
GRK: οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις
NAS: nor depth, nor any other
KJV: nor depth, nor any other
INT: nor depth nor any created thing

1 Corinthians 3:7 Conj
GRK: ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων
NAS: So then neither the one who plants nor
KJV: So then neither is he that planteth
INT: So that neither he that plants

1 Corinthians 3:7 Conj
GRK: ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων
NAS: the one who plants nor the one who waters
KJV: any thing, neither he that watereth;
INT: is anything nor he that waters

1 Corinthians 6:9 Conj
GRK: Μὴ πλανᾶσθε οὔτε πόρνοι οὔτε
NAS: Do not be deceived; neither fornicators,
KJV: not deceived: neither fornicators, nor
INT: not Be misled neither the sexually immoral nor

1 Corinthians 6:9 Conj
GRK: οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε
NAS: fornicators, nor idolaters,
KJV: fornicators, nor idolaters,
INT: neither the sexually immoral nor idolaters nor

1 Corinthians 6:9 Conj
GRK: οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε
NAS: nor idolaters, nor adulterers, nor
KJV: nor idolaters, nor adulterers, nor
INT: nor idolaters nor adulterers nor

1 Corinthians 6:9 Conj
GRK: οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε
NAS: nor adulterers, nor effeminate, nor
KJV: nor adulterers, nor effeminate, nor
INT: nor adulterers nor effeminate nor

1 Corinthians 6:9 Conj
GRK: οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
NAS: nor effeminate, nor homosexuals,
KJV: effeminate, nor abusers of themselves with mankind,
INT: nor effeminate nor homosexuals

1 Corinthians 6:10 Conj
GRK: οὔτε κλέπται οὔτε
NAS: nor thieves, nor
KJV: Nor thieves, nor
INT: nor thieves nor

1 Corinthians 6:10 Conj
GRK: οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται οὐ
NAS: nor thieves, nor [the] covetous, nor
KJV: Nor thieves, nor covetous, nor
INT: nor thieves nor covetous not

1 Corinthians 8:8 Conj
GRK: τῷ θεῷ οὔτε ἐὰν μὴ
NAS: us to God; we are neither the worse
KJV: to God: for neither, if we eat,
INT: to God neither if not

1 Corinthians 8:8 Conj
GRK: φάγωμεν ὑστερούμεθα οὔτε ἐὰν φάγωμεν
NAS: if we do not eat, nor the better if
KJV: are we the better; neither, if
INT: we might eat do we come short neither if we eat

1 Corinthians 11:11 Conj
GRK: πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς
NAS: in the Lord, neither is woman
KJV: Nevertheless neither is the man
INT: However neither [is] woman apart from

1 Corinthians 11:11 Conj
GRK: χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς
NAS: of man, nor is man
KJV: the woman, neither the woman
INT: apart from man nor man apart from

Galatians 1:12 Conj
GRK: παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ
NAS: it from man, nor was I taught
KJV: of man, neither was I taught [it], but
INT: received it nor was I taught [it] but

Galatians 5:6 Conj
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι
NAS: Jesus neither circumcision
KJV: Christ neither circumcision
INT: Christ Jesus neither circumcision any

Galatians 5:6 Conj
GRK: τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ
NAS: circumcision nor uncircumcision
KJV: any thing, nor uncircumcision;
INT: any is of force nor uncircumcision but

Galatians 6:15 Conj
GRK: οὔτε γὰρ περιτομή
NAS: For neither is circumcision anything,
KJV: Jesus neither circumcision
INT: neither indeed circumcision

Galatians 6:15 Conj
GRK: τι ἔστιν οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ
NAS: anything, nor uncircumcision,
KJV: any thing, nor uncircumcision,
INT: anything is nor uncircumcision but

1 Thessalonians 2:5 Conj
GRK: οὔτε γάρ ποτε
NAS: For we never came with flattering
KJV: For neither at any time used we
INT: never indeed at any time

1 Thessalonians 2:5 Conj
GRK: καθὼς οἴδατε οὔτε ἐν προφάσει
NAS: as you know, nor with a pretext
KJV: ye know, nor a cloke
INT: even as you know nor with a pretext

1 Thessalonians 2:6 Conj
GRK: οὔτε ζητοῦντες ἐξ
NAS: nor did we seek glory
KJV: Nor of men
INT: nor seeking from

1 Thessalonians 2:6 Conj
GRK: ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφ' ὑμῶν
NAS: from men, either from you or
KJV: sought we glory, neither of you,
INT: men glory neither from you

1 Thessalonians 2:6 Conj
GRK: ἀφ' ὑμῶν οὔτε ἀπ' ἄλλων
NAS: either from you or from others,
KJV: of you, nor [yet] of others,
INT: from you nor from others

James 3:12 Conj
GRK: ἄμπελος σῦκα οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ
NAS: produce figs? Nor [can] salt water
INT: a vine figs nor salt fresh

3 John 1:10 Conj
GRK: ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται
NAS: the brethren, either, and he forbids
KJV: therewith, neither doth
INT: with these neither himself receives

Revelation 3:15 Conj
GRK: ἔργα ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ
NAS: your deeds, that you are neither cold
KJV: that thou art neither cold nor
INT: works that neither cold you are

Revelation 3:15 Conj
GRK: ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός ὄφελον
NAS: cold nor hot;
KJV: neither cold nor hot: I would
INT: cold you are nor hot I wish

Revelation 3:16 Conj
GRK: εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε
NAS: you are lukewarm, and neither hot
KJV: lukewarm, and neither cold nor
INT: you are and neither hot nor

Revelation 3:16 Conj
GRK: οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός μέλλω
NAS: and neither hot nor cold, I will
KJV: neither cold nor hot, I will
INT: neither hot nor cold I am about

Revelation 5:3 Conj
GRK: τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό
NAS: to open the book or to look into it.
INT: the book nor to look at it

Revelation 5:4 Conj
GRK: τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό
NAS: to open the book or to look into it;
KJV: the book, neither to look
INT: the book nor to look at it

Revelation 9:20 Conj
GRK: ξύλινα ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται
NAS: which can neither see nor
KJV: yet repented not of the works
INT: wooden which neither to see are able

Revelation 9:20 Conj
GRK: βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε
NAS: neither see nor hear nor
KJV: of wood: which neither can see,
INT: to see are able nor to hear nor

Revelation 9:20 Conj
GRK: οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν
NAS: nor hear nor walk;
KJV: can see, nor hear, nor
INT: nor to hear nor to walk

Revelation 9:21 Conj
GRK: φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν
NAS: of their murders nor of their sorceries
KJV: their murders, nor of their
INT: murders of them nor of the

Revelation 9:21 Conj
GRK: φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς
NAS: of their sorceries nor of their immorality
KJV: their sorceries, nor of their
INT: sorceries of them nor of the

Revelation 9:21 Conj
GRK: πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν
NAS: of their immorality nor of their thefts.
KJV: their fornication, nor of their
INT: sexual immorality of them nor of the

Revelation 21:4 Conj
GRK: ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε
NAS: be [any] mourning, or crying,
KJV: more death, neither sorrow, nor
INT: will be any longer nor mourning nor

Revelation 21:4 Conj
GRK: οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε
NAS: or crying, or pain; the first things
KJV: neither sorrow, nor crying, neither
INT: nor mourning nor crying nor

Revelation 21:4 Conj
GRK: οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ
KJV: crying, neither shall there be
INT: nor crying nor distress not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page