ταύτης
Englishman's Concordance
ταύτης (tautēs) — 33 Occurrences

Matthew 12:41 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν
NAS: will stand up with this generation
INT: the generation this and will condenm

Matthew 12:42 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ
NAS: will rise up with this generation
INT: the generation this and will condemn

Luke 7:31 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ τίνι
NAS: the men of this generation,
INT: the generation of this and to what

Luke 11:31 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ
NAS: up with the men of this generation
INT: the generation of this and will condemn

Luke 11:32 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν
NAS: will stand up with this generation
INT: the generation this and will condemn

Luke 11:50 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: against this generation,
INT: the generation this

Luke 11:51 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: against this generation.'
INT: the generation this

Luke 17:25 DPro-GFS
GRK: τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: and be rejected by this generation.
INT: the generation this

John 10:16 DPro-GFS
GRK: τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνα δεῖ
NAS: which are not of this fold;
INT: the fold this those also it behoves

John 12:27 DPro-GFS
GRK: τῆς ὥρας ταύτης ἀλλὰ διὰ
NAS: save Me from this hour?
INT: the hour this But on account of

John 15:13 DPro-GFS
GRK: μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς
NAS: no one than this, that one
INT: Greater than this love no one

Acts 1:17 DPro-GFS
GRK: τῆς διακονίας ταύτης
NAS: his share in this ministry.
INT: the ministry of this

Acts 1:25 DPro-GFS
GRK: τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς
NAS: to occupy this ministry
INT: of the ministry this and apostleship

Acts 2:6 DPro-GFS
GRK: τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ
NAS: And when this sound occurred,
INT: the rumor of this came together the

Acts 2:29 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ταύτης
NAS: and his tomb is with us to this day.
INT: the day this

Acts 2:40 DPro-GFS
GRK: τῆς σκολιᾶς ταύτης
NAS: Be saved from this perverse
INT: perverse this

Acts 5:20 DPro-GFS
GRK: τῆς ζωῆς ταύτης
NAS: the whole message of this Life.
INT: of the life this

Acts 6:3 DPro-GFS
GRK: τῆς χρείας ταύτης
NAS: we may put in charge of this task.
INT: the task this

Acts 8:22 DPro-GFS
GRK: κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι
NAS: repent of this wickedness
INT: wickedness of you this and pray earnestly to

Acts 8:35 DPro-GFS
GRK: τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ
NAS: and beginning from this Scripture
INT: the Scripture this he proclaimed the gospel to him

Acts 10:30 DPro-GFS
GRK: ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας
NAS: days ago to this hour, I was praying
INT: days until this the hour

Acts 13:26 DPro-GFS
GRK: τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη
NAS: to us the message of this salvation
INT: of the salvation this was sent

Acts 19:25 DPro-GFS
GRK: ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας
NAS: depends upon this business.
INT: that from this business

Acts 19:40 DPro-GFS
GRK: τῆς συστροφῆς ταύτης
NAS: to account for this disorderly gathering.
INT: the commotion of this

Acts 23:1 DPro-GFS
GRK: θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας
NAS: conscience before God up to this day.
INT: to God unto this day

Acts 24:21 DPro-GFS
GRK: περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς
NAS: other than for this one statement
INT: concerning one this voice which

Acts 26:22 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος
NAS: I stand to this day
INT: the day this I have stood bearing witness

Acts 28:22 DPro-GFS
GRK: τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν
NAS: are; for concerning this sect,
INT: the sect this known to us

2 Corinthians 9:12 DPro-GFS
GRK: τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον
NAS: For the ministry of this service
INT: of the service this not only

2 Corinthians 9:13 DPro-GFS
GRK: τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν
NAS: of the proof given by this ministry,
INT: of the service this [they] glorifying

Hebrews 9:11 DPro-GFS
GRK: ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως
INT: is not of this creation

Hebrews 13:2 DPro-GFS
GRK: ἐπιλανθάνεσθε διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν
NAS: to show hospitality to strangers, for by this some
INT: be forgetful thereby this indeed unawares

Revelation 22:19 DPro-GFS
GRK: τῆς προφητείας ταύτης ἀφελεῖ ὁ
NAS: of the book of this prophecy,
INT: of the prophecy this will take away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page