2936. κτίζω (ktizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2936. κτίζω (ktizó) — 15 Occurrences

Matthew 19:4 V-APA-NMS
GRK: ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχῆς
NAS: Have you not read that He who created [them] from the beginning
INT: that he who having created [them] from [the] beginning

Mark 13:19 V-AIA-3S
GRK: κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς
NAS: which God created until now,
KJV: which God created unto this time,
INT: of creation which created God

Romans 1:25 V-APA-AMS
GRK: παρὰ τὸν κτίσαντα ὅς ἐστιν
NAS: rather than the Creator, who
KJV: more than the Creator, who
INT: beyond the [one] having created [it] who is

1 Corinthians 11:9 V-AIP-3S
GRK: γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ
NAS: man was not created for the woman's
KJV: was the man created for the woman;
INT: indeed not was created man on account of

Ephesians 2:10 V-APP-NMP
GRK: ἐσμεν ποίημα κτισθέντες ἐν Χριστῷ
NAS: For we are His workmanship, created in Christ
KJV: his workmanship, created in Christ
INT: we are workmanship having been created in Christ

Ephesians 2:15 V-ASA-3S
GRK: τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ
NAS: that in Himself He might make the two
KJV: ordinances; for to make in himself
INT: the two he might create in himself

Ephesians 3:9 V-APA-DMS
GRK: τὰ πάντα κτίσαντι
NAS: in God who created all things;
KJV: God, who created all things by
INT: all things having created

Ephesians 4:24 V-APP-AMS
GRK: κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ
NAS: which in [the likeness of] God has been created in righteousness
KJV: after God is created in righteousness
INT: according to God having been created in righteousness

Colossians 1:16 V-AIP-3S
GRK: ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα
NAS: things were created, [both] in the heavens
KJV: all things created, that are in
INT: by him were created all things

Colossians 1:16 V-RIM/P-3S
GRK: εἰς αὐτὸν ἔκτισται
NAS: all things have been created through
KJV: all things were created by
INT: for him have been created

Colossians 3:10 V-APA-GMS
GRK: εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν
NAS: to the image of the One who created him --
KJV: the image of him that created him:
INT: [the] image of the [one] having created him

1 Timothy 4:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν
NAS: God has created to be gratefully
KJV: which God hath created to be received
INT: God created for reception

Revelation 4:11 V-AIA-2S
GRK: ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα
NAS: and power; for You created all things,
KJV: for thou hast created all things, and
INT: because you did create all things

Revelation 4:11 V-AIP-3P
GRK: ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν
NAS: they existed, and were created.
KJV: they are and were created.
INT: they are and were created

Revelation 10:6 V-AIA-3S
GRK: αἰώνων ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν
NAS: WHO CREATED HEAVEN
KJV: and ever, who created heaven, and
INT: ages who created heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page