2937. κτίσις (ktisis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2937. κτίσις (ktisis) — 19 Occurrences

Mark 10:6 N-GFS
GRK: δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ
NAS: But from the beginning of creation, [God] MADE
KJV: the beginning of the creation God
INT: however [the] beginning of creation male and

Mark 13:19 N-GFS
GRK: ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν
NAS: the beginning of the creation which
KJV: the beginning of the creation which
INT: from [the] beginning of creation which created

Mark 16:15 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ κτίσει
NAS: the gospel to all creation.
KJV: the gospel to every creature.
INT: to all the creation

Romans 1:20 N-GFS
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς
NAS: For since the creation of the world
KJV: from the creation of the world
INT: of him from [the] creation of [the] world by the

Romans 1:25 N-DFS
GRK: ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν
NAS: and served the creature rather than
KJV: served the creature more than
INT: served the created thing beyond the [one]

Romans 8:19 N-GFS
GRK: ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν
NAS: For the anxious longing of the creation waits eagerly
KJV: the earnest expectation of the creature waiteth
INT: earnest expectation of the creation the revelation

Romans 8:20 N-NFS
GRK: ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ
NAS: For the creation was subjected
KJV: For the creature was made subject
INT: futility the creation was subjected not

Romans 8:21 N-NFS
GRK: αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ
NAS: that the creation itself also
KJV: Because the creature itself also
INT: itself the creation will be freed from

Romans 8:22 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ
NAS: that the whole creation groans
KJV: that the whole creation groaneth and
INT: all the creation groans together and

Romans 8:39 N-NFS
GRK: οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται
NAS: other created thing, will be able
KJV: other creature, shall be able
INT: nor any created thing other will be able

2 Corinthians 5:17 N-NFS
GRK: Χριστῷ καινὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα
NAS: [he is] a new creature; the old things
KJV: [he is] a new creature: old things
INT: Christ [he is] a new creation the old things

Galatians 6:15 N-NFS
GRK: ἀλλὰ καινὴ κτίσις
NAS: uncircumcision, but a new creation.
KJV: but a new creature.
INT: but a new creation

Colossians 1:15 N-GFS
GRK: πρωτότοκος πάσης κτίσεως
NAS: the firstborn of all creation.
KJV: the firstborn of every creature:
INT: [the] firstborn of all creation

Colossians 1:23 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ
NAS: in all creation under
KJV: every creature which is under
INT: in all creation under

Hebrews 4:13 N-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον
NAS: And there is no creature hidden
KJV: is there any creature that is not manifest
INT: not there is a created thing hidden before

Hebrews 9:11 N-GFS
GRK: ταύτης τῆς κτίσεως
NAS: that is to say, not of this creation;
KJV: not of this building;
INT: of this creation

1 Peter 2:13 N-DFS
GRK: πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν
NAS: human institution, whether
KJV: to every ordinance of man
INT: to every human institution for the sake of the

2 Peter 3:4 N-GFS
GRK: ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
NAS: as it was from the beginning of creation.
KJV: the beginning of the creation.
INT: from [the] beginning of [the] creation

Revelation 3:14 N-GFS
GRK: ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ
NAS: the Beginning of the creation of God,
KJV: the beginning of the creation of God;
INT: beginning of the creation of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page