ἄρτος
Englishman's Concordance
ἄρτος (artos) — 10 Occurrences

Luke 4:3 N-NMS
GRK: ἵνα γένηται ἄρτος
NAS: stone to become bread.
KJV: that it be made bread.
INT: that it become bread

John 6:33 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ
NAS: For the bread of God
KJV: For the bread of God is he
INT: which indeed bread of God

John 6:35 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς
NAS: to them, I am the bread of life;
KJV: I am the bread of life: he that cometh
INT: am the bread of life

John 6:41 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς
NAS: I am the bread that came down
KJV: I am the bread which came down
INT: am the bread having come down

John 6:48 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς
NAS: I am the bread of life.
KJV: I am that bread of life.
INT: am the bread of life

John 6:50 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ
NAS: This is the bread which comes down
KJV: This is the bread which cometh down
INT: is the bread which out of

John 6:51 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν
NAS: the living bread that came down
KJV: am the living bread which came down
INT: am the bread living

John 6:51 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν
NAS: forever; and the bread also
KJV: ever: and the bread that I
INT: and the bread also which

John 6:58 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ
NAS: This is the bread which came down
KJV: This is that bread which came down
INT: is the bread from

1 Corinthians 10:17 N-NMS
GRK: ὅτι εἷς ἄρτος ἓν σῶμα
NAS: there is one bread, we who are many
KJV: are one bread, [and] one body:
INT: Because [there is] one loaf one body

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page