John 6:53
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Εἶπεν
eipen
SaidV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
281 [e]Ἀμὴν
Amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
5315 [e]φάγητε
phagēte
you shall have eatenV-ASA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4561 [e]σάρκα
sarka
fleshN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
5207 [e]Υἱοῦ
Huiou
SonN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of Man,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4095 [e]πίητε
piēte
shall have drunkV-ASA-2P
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
129 [e]αἷμα,
haima
blood,N-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχετε
echete
you haveV-PIA-2P
2222 [e]ζωὴν
zōēn
lifeN-AFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1438 [e]ἑαυτοῖς.
heautois
yourselves.RefPro-DM3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: Nestle 1904
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:53 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς

John 6:53 Hebrew Bible
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃

John 6:53 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܦܓܪܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܬܫܬܘܢ ܕܡܗ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܚܝܐ ܒܩܢܘܡܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves.

King James Bible
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.

Holman Christian Standard Bible
So Jesus said to them, "I assure you: Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you do not have life in yourselves.
Treasury of Scripture Knowledge

Verily.

John 6:26,47 Jesus answered them and said, Truly, truly, I say to you, You seek …

See on ch.

John 3:3 Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, Except …

Matthew 5:18 For truly I say to you, Till heaven and earth pass, one stroke or …

Except.

John 3:3,5 Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, Except …

John 13:8 Peter said to him, You shall never wash my feet. Jesus answered him, …

John 15:4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, …

Matthew 18:3 And said, Truly I say to you, Except you be converted, and become …

Luke 13:3,5 I tell you, No: but, except you repent, you shall all likewise perish…

eat.

John 6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.

John 3:36 He that believes on the Son has everlasting life: and he that believes …

Matthew 26:26-28 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and broke …

1 John 5:12 He that has the Son has life; and he that has not the Son of God has not life.

Revelation 2:7,17 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; …

Links
John 6:53John 6:53 NIVJohn 6:53 NLTJohn 6:53 ESVJohn 6:53 NASBJohn 6:53 KJVJohn 6:53 Bible AppsJohn 6:53 Biblia ParalelaJohn 6:53 Chinese BibleJohn 6:53 French BibleJohn 6:53 German BibleBible Hub
John 6:52
Top of Page
Top of Page