ἑαυτοῖς
Englishman's Concordance
ἑαυτοῖς (heautois) — 52 Occurrences

Matthew 3:9 RefPro-DM3P
GRK: λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν
NAS: that you can say to yourselves, We have
KJV: within yourselves, We have
INT: to say within yourselves [For] father we have

Matthew 9:3 RefPro-DM3P
GRK: εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
NAS: said to themselves, This
KJV: within themselves, This
INT: said to themselves This [man] blasphemes

Matthew 14:15 RefPro-DM3P
GRK: κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα
NAS: and buy food for themselves.
KJV: and buy themselves victuals.
INT: villages they might buy for themselves food

Matthew 16:7 RefPro-DM3P
GRK: διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι
NAS: [this] among themselves, saying,
KJV: among themselves, saying,
INT: they reasoned among themselves saying Because

Matthew 16:8 RefPro-DM3P
GRK: διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι ὅτι
NAS: among yourselves that you have
KJV: among yourselves, because
INT: reason you among yourselves O [you] of little faith because

Matthew 21:25 RefPro-DM3P
GRK: διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες Ἐὰν
NAS: among themselves, saying,
KJV: with themselves, saying,
INT: they reasoned with themselves saying If

Matthew 21:38 RefPro-DM3P
GRK: εἶπον ἐν ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν
NAS: among themselves, 'This
KJV: they said among themselves, This is
INT: said among themselves This is

Matthew 23:31 RefPro-DM3P
GRK: ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί
NAS: you testify against yourselves, that you are sons
KJV: ye be witnesses unto yourselves, that
INT: So that you bear witness to yourselves that sons

Matthew 27:35 RefPro-DM3P
GRK: ἱμάτια μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ
KJV: my garments among them, and upon
INT: garments of me among themselves and for

Mark 2:8 RefPro-DM3P
GRK: διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς
NAS: within themselves, said
KJV: within themselves, he said
INT: they are reasoning within themselves said to them

Mark 4:17 RefPro-DM3P
GRK: ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί
NAS: [firm] root in themselves, but are [only] temporary;
KJV: root in themselves, and so endure
INT: root in themselves but temporary

Mark 6:36 RefPro-DM3P
GRK: κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν
NAS: and buy themselves something
KJV: and buy themselves bread:
INT: villages they might buy for themselves something to eat

Mark 6:51 RefPro-DM3P
GRK: περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο
KJV: amazed in themselves beyond measure,
INT: abundance in themselves they were amazed

Mark 9:50 RefPro-DM3P
GRK: ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ
NAS: salt in yourselves, and be at peace
KJV: salt in yourselves, and have peace
INT: Have in yourselves salt and

Luke 3:8 RefPro-DM3P
GRK: λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν
NAS: to say to yourselves, We have
KJV: within yourselves, We have
INT: to say in yourselves [For] father we have

Luke 7:49 RefPro-DM3P
GRK: λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός
NAS: to say to themselves, Who
KJV: to say within themselves, Who is
INT: to say within themselves Who this

Luke 12:1 RefPro-DM3P
GRK: πρῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς
KJV: first of all, Beware ye of the leaven
INT: first Take heed to yourselves of the

Luke 12:33 RefPro-DM3P
GRK: ἐλεημοσύνην ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ
NAS: make yourselves money belts
KJV: provide yourselves bags
INT: alms make to yourselves purses not

Luke 16:9 RefPro-DM3P
GRK: ὑμῖν λέγω ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους
NAS: friends for yourselves by means
KJV: Make to yourselves friends
INT: to you say For yourselves make friends

Luke 17:3 RefPro-DM3P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς ἐὰν ἁμάρτῃ
KJV: Take heed to yourselves: If thy
INT: Take heed to yourselves if should sin

Luke 18:9 RefPro-DM3P
GRK: πεποιθότας ἐφ' ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν
NAS: who trusted in themselves that they were righteous,
KJV: trusted in themselves that they were
INT: trusted in themselves that they are

Luke 21:34 RefPro-DM3P
GRK: Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μή ποτε
KJV: take heed to yourselves, lest at any time
INT: take heed moreover to yourselves lest ever

John 5:42 RefPro-DM3P
GRK: ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: the love of God in yourselves.
KJV: of God in you.
INT: you have in yourselves

John 6:53 RefPro-DM3P
GRK: ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: no life in yourselves.
KJV: life in you.
INT: life in yourselves

John 17:13 RefPro-DM3P
GRK: πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς
NAS: My joy made full in themselves.
INT: fulfilled in them

John 19:24 RefPro-DM3P
GRK: ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ
KJV: my raiment among them, and for
INT: garments of me among them and for

Acts 5:35 RefPro-DM3P
GRK: Ἰσραηλῖται προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς
KJV: take heed to yourselves what
INT: Israelites take heed to yourselves as regards the

Acts 20:28 RefPro-DM3P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ
NAS: Be on guard for yourselves and for all
KJV: therefore unto yourselves, and
INT: Take heed to yourselves and to all

Acts 28:29 RefPro-DM3P
GRK: ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν
KJV: reasoning among themselves.
INT: having among themselves reasoning

Romans 1:27 RefPro-DM3P
GRK: αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες
INT: of them in themselves receiving

Romans 2:14 RefPro-DM3P
GRK: μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος
NAS: the Law, are a law to themselves,
KJV: are a law unto themselves:
INT: not having to themselves are a law

Romans 8:23 RefPro-DM3P
GRK: αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν
NAS: within ourselves, waiting eagerly
KJV: within ourselves, waiting
INT: ourselves in ourselves groan adoption

Romans 11:25 RefPro-DM3P
GRK: ἦτε παρ' ἑαυτοῖς φρόνιμοι ὅτι
NAS: that you will not be wise in your own estimation-- that a partial
KJV: in your own conceits; that
INT: you might be to yourselves wise that

Romans 12:16 RefPro-DM3P
GRK: φρόνιμοι παρ' ἑαυτοῖς
NAS: Do not be wise in your own estimation.
KJV: wise in your own conceits.
INT: wise in yourselves

Romans 13:2 RefPro-DM3P
GRK: δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται
NAS: condemnation upon themselves.
KJV: shall receive to themselves damnation.
INT: moreover resist to themselves judgment will receive

Romans 15:1 RefPro-DM3P
GRK: καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
NAS: and not [just] please ourselves.
KJV: not to please ourselves.
INT: and not ourselves to please

2 Corinthians 1:9 RefPro-DM3P
GRK: αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα
NAS: within ourselves so
KJV: of death in ourselves, that we should
INT: ourselves in self the sentence

2 Corinthians 1:9 RefPro-DM3P
GRK: ὦμεν ἐφ' ἑαυτοῖς ἀλλ' ἐπὶ
NAS: that we would not trust in ourselves, but in God
KJV: trust in ourselves, but in
INT: we should be in self but in

2 Corinthians 5:15 RefPro-DM3P
GRK: ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ
NAS: live for themselves, but for Him who died
KJV: live unto themselves, but
INT: live no longer to themselves should live but

2 Corinthians 10:12 RefPro-DM3P
GRK: αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες
NAS: but when they measure themselves by themselves
KJV: measuring themselves by
INT: these by themselves themselves measuring

2 Corinthians 10:12 RefPro-DM3P
GRK: συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν
NAS: themselves with themselves, they are without
KJV: themselves among themselves, are not
INT: comparing themselves with themselves not understand

Ephesians 4:32 RefPro-DM3P
GRK: εὔσπλαγχνοι χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ
NAS: forgiving each other, just
KJV: forgiving one another, even as
INT: tender-hearted forgiving each other as also

Ephesians 5:19 RefPro-DM3P
GRK: λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς
NAS: speaking to one another in psalms
KJV: Speaking to yourselves in psalms and
INT: speaking to each other in psalms

Colossians 3:13 RefPro-DM3P
GRK: καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις
NAS: and forgiving each other, whoever
KJV: and forgiving one another, if any man
INT: and forgiving each other if any

1 Thessalonians 5:13 RefPro-DM3P
GRK: εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: Live in peace with one another.
KJV: [And] be at peace among yourselves.
INT: Be at peace among yourselves

1 Timothy 3:13 RefPro-DM3P
GRK: διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
NAS: obtain for themselves a high
KJV: purchase to themselves a good
INT: having served a degree for themselves good acquire

1 Timothy 6:19 RefPro-DM3P
GRK: ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν
NAS: storing up for themselves the treasure
KJV: Laying up in store for themselves a good
INT: treasuring up for themselves a foundation good

2 Timothy 4:3 RefPro-DM3P
GRK: ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους
NAS: they will accumulate for themselves teachers
KJV: shall they heap to themselves teachers,
INT: own desires to themselves will heap up teachers

Hebrews 6:6 RefPro-DM3P
GRK: μετάνοιαν ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν
NAS: since they again crucify to themselves the Son
KJV: seeing they crucify to themselves the Son
INT: repentance crucifying for themselves the Son

James 2:4 RefPro-DM3P
GRK: διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε
NAS: among yourselves, and become
KJV: partial in yourselves, and are become
INT: did you make a distinction among yourselves and became

1 Peter 1:12 RefPro-DM3P
GRK: ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ
NAS: to them that they were not serving themselves, but you, in these things
KJV: that not unto themselves, but unto us
INT: that not to themselves to you however

2 Peter 2:1 RefPro-DM3P
GRK: ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν
NAS: swift destruction upon themselves.
KJV: and bring upon themselves swift
INT: denying bringing upon themselves swift destruction

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page