ἑαυτῆς
Englishman's Concordance
ἑαυτῆς (heautēs) — 6 Occurrences

Matthew 6:34 RefPro-GF3S
GRK: αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς ἀρκετὸν τῇ
INT: tomorrow will be anxious about itself Sufficient to the

Matthew 12:25 RefPro-GF3S
GRK: μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται καὶ
NAS: against itself is laid waste;
KJV: against itself is brought to desolation;
INT: having divided against itself is brought to desolation and

Matthew 12:25 RefPro-GF3S
GRK: μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
NAS: divided against itself will not stand.
KJV: divided against itself shall not
INT: having divided against itself not will stand

Luke 13:34 RefPro-GF3S
GRK: ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ
KJV: as a hen [doth gather] her brood under
INT: a hen [gathers] her brood under [her]

1 Corinthians 13:5 RefPro-GF3S
GRK: ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς οὐ παροξύνεται
NAS: it does not seek its own, is not provoked,
KJV: seeketh not her own, is not
INT: seeks the things of its own not is easily provoked

1 Thessalonians 2:7 RefPro-GF3S
GRK: θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα
NAS: [mother] tenderly cares for her own children.
KJV: a nurse cherisheth her children:
INT: would cherish her own children

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page