ἑαυτῶν
Englishman's Concordance
ἑαυτῶν (heautōn) — 40 Occurrences

Matthew 8:22 RefPro-GM3P
GRK: θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
NAS: the dead to bury their own dead.
KJV: the dead bury their dead.
INT: to bury their own dead

Matthew 15:30 RefPro-GM3P
GRK: ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν χωλούς κυλλούς
KJV: with them [those that were] lame,
INT: having with them lame crippled

Matthew 18:31 RefPro-GM3P
GRK: τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ
INT: to master of themselves all that

Matthew 21:8 RefPro-GM3P
GRK: ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια
KJV: multitude spread their garments in
INT: [the] crowd spread their the cloaks

Matthew 25:1 RefPro-GM3P
GRK: τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς
INT: the lamps of them went forth to

Matthew 25:3 RefPro-GM3P
GRK: ἔλαβον μεθ' ἑαυτῶν ἔλαιον
KJV: oil with them:
INT: did take with themselves oil

Matthew 25:4 RefPro-GM3P
GRK: τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν
INT: the lamps of them

Matthew 25:7 RefPro-GM3P
GRK: τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν
INT: the lamps of them

Matthew 26:11 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ
KJV: always with you; but me
INT: you have with you me however

Mark 8:14 RefPro-GM3P
GRK: εἶχον μεθ' ἑαυτῶν ἐν τῷ
KJV: the ship with them more than one
INT: they had [any] with them in the

Mark 9:8 RefPro-GM3P
GRK: ἀλλὰ μεθ' ἑαυτῶν εἰ μὴ
KJV: only with themselves.
INT: except with themselves if not

Mark 14:7 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν καὶ ὅταν
KJV: the poor with you always, and
INT: you have with you and whenever

Luke 2:39 RefPro-GM3P
GRK: εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
NAS: to Galilee, to their own city
INT: to the town of them Nazareth

Luke 9:60 RefPro-GM3P
GRK: θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς σὺ
NAS: to bury their own dead;
KJV: the dead bury their dead: but
INT: to bury their own dead you

Luke 12:36 RefPro-GM3P
GRK: τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ
KJV: that wait for their lord,
INT: the master of themselves whenever he shall return

Luke 12:57 RefPro-GM3P
GRK: καὶ ἀφ' ἑαυτῶν οὐ κρίνετε
NAS: do you not even on your own initiative
KJV: even of yourselves judge ye not
INT: even for yourselves not judge you

Luke 16:8 RefPro-GM3P
GRK: γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν
NAS: in relation to their own kind
KJV: are in their generation wiser
INT: generation of themselves are

Luke 21:30 RefPro-GM3P
GRK: βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι
NAS: it and know for yourselves that summer
KJV: of your own selves that
INT: looking [on them] of yourselves you know that

John 12:8 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ
KJV: ye have with you; but me
INT: you have with you me however

Acts 21:23 RefPro-GM3P
GRK: ἔχοντες ἐφ' ἑαυτῶν
KJV: a vow on them;
INT: having on themselves

Romans 16:4 RefPro-GM3P
GRK: μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν
NAS: risked their own necks,
KJV: laid down their own necks:
INT: of me the of them neck laid down

Romans 16:18 RefPro-GM3P
GRK: ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ καὶ
NAS: Christ but of their own appetites;
KJV: Christ, but their own belly; and
INT: but the of themselves belly and

1 Corinthians 6:7 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν διὰ τί
NAS: lawsuits with one another. Why
KJV: to law one with another. Why do ye
INT: you have among one another because of why

1 Corinthians 6:19 RefPro-GM3P
GRK: οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν
NAS: from God, and that you are not your own?
KJV: ye are not your own?
INT: not are you your own

2 Corinthians 3:5 RefPro-GM3P
GRK: ὅτι ἀφ' ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν
NAS: Not that we are adequate in ourselves to consider
KJV: of ourselves to think
INT: that from ourselves competent we are

2 Corinthians 3:5 RefPro-GM3P
GRK: ὡς ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ' ἡ
INT: as of ourselves but the

Ephesians 5:28 RefPro-GM3P
GRK: ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς
NAS: to love their own wives
KJV: men to love their wives as
INT: to love the of themselves wives as

Ephesians 5:28 RefPro-GM3P
GRK: ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα ὁ
NAS: wives as their own bodies.
KJV: as their own bodies.
INT: as the of themselves bodies he that

Philippians 2:3 RefPro-GM3P
GRK: ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
NAS: as more important than yourselves;
KJV: other better than themselves.
INT: esteeming above themselves

Philippians 2:4 RefPro-GM3P
GRK: μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες
NAS: do not [merely] look out for your own personal
KJV: every man on his own things, but
INT: not the things of themselves each consider

Philippians 2:12 RefPro-GM3P
GRK: τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε
KJV: work out your own salvation
INT: trembling your own salvation work out

Philippians 2:21 RefPro-GM3P
GRK: γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν οὐ
NAS: seek after their own interests, not those
KJV: seek their own, not
INT: indeed the things of themselves are seeking not

1 Thessalonians 2:8 RefPro-GM3P
GRK: καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς διότι
NAS: of God but also our own lives, because
KJV: but also our own souls, because
INT: also our own lives because

2 Thessalonians 3:12 RefPro-GM3P
GRK: ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: and eat their own bread.
KJV: they work, and eat their own bread.
INT: working of themselves bread they might eat

Hebrews 10:25 RefPro-GM3P
GRK: τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος
NAS: not forsaking our own assembling together,
KJV: the assembling of ourselves together,
INT: the assembling together of ourselves even as [the] custom [is]

Jude 1:6 RefPro-GM3P
GRK: τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ
NAS: who did not keep their own domain,
KJV: which kept not their first estate, but
INT: having kept the of themselves domain but

Jude 1:13 RefPro-GM3P
GRK: ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας ἀστέρες
NAS: casting up their own shame
KJV: foaming out their own shame;
INT: foaming out of themselves shames stars

Jude 1:16 RefPro-GM3P
GRK: τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι καὶ
INT: the lusts own walking and

Jude 1:18 RefPro-GM3P
GRK: κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι
NAS: after their own ungodly
KJV: after their own ungodly
INT: after their own desires walking

Revelation 10:3 RefPro-GM3P
GRK: βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς
KJV: thunders uttered their voices.
INT: thunders the of themselves voice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page