ἑαυτῷ
Englishman's Concordance
ἑαυτῷ (heautō) — 29 Occurrences

Matthew 13:21 RefPro-DM3S
GRK: ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός
NAS: [firm] root in himself, but is [only] temporary,
KJV: root in himself, but dureth
INT: root in himself but temporary

Mark 5:30 RefPro-DM3S
GRK: ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ
NAS: perceiving in Himself that the power
KJV: in himself that virtue
INT: having known in himself [that] out of

Luke 7:39 RefPro-DM3S
GRK: εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων Οὗτος
NAS: this, he said to himself, If
KJV: within himself, saying,
INT: spoke within himself saying This [person]

Luke 9:47 RefPro-DM3S
GRK: αὐτὸ παρ' ἑαυτῷ
KJV: him by him,
INT: it by him

Luke 12:17 RefPro-DM3S
GRK: διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων Τί
INT: he was reasoning within himself saying What

Luke 12:21 RefPro-DM3S
GRK: ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ
INT: he who treasures up for himself and not

Luke 16:3 RefPro-DM3S
GRK: δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος
NAS: said to himself, 'What
KJV: said within himself, What shall I do?
INT: moreover within himself the manager

Luke 18:4 RefPro-DM3S
GRK: εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ
NAS: he said to himself, 'Even
KJV: he said within himself, Though I fear
INT: he said within himself If even

Luke 19:12 RefPro-DM3S
GRK: μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ
NAS: a kingdom for himself, and [then] return.
KJV: to receive for himself a kingdom,
INT: distant to receive for himself a kingdom and

John 5:26 RefPro-DM3S
GRK: ζωὴν ἐν ἑαυτῷ οὕτως καὶ
NAS: has life in Himself, even so
KJV: life in himself; so hath he given
INT: life in himself so also

John 5:26 RefPro-DM3S
GRK: ἔχειν ἐν ἑαυτῷ
NAS: to have life in Himself;
KJV: life in himself;
INT: to have in himself

John 6:61 RefPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν
KJV: knew in himself that his
INT: Jesus in himself that grumble

John 11:38 RefPro-DM3S
GRK: ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς
KJV: groaning in himself cometh to
INT: groaning in himself comes to

John 19:17 RefPro-DM3S
GRK: καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν
INT: And bearing [his] own cross

Acts 10:17 RefPro-DM3S
GRK: δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ
NAS: was greatly perplexed in mind as to what
KJV: doubted in himself what this vision
INT: moreover in himself was perplexed

Acts 12:11 RefPro-DM3S
GRK: Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν
NAS: came to himself, he said,
KJV: was come to himself, he said, Now
INT: Peter to himself having come said

Romans 14:7 RefPro-DM3S
GRK: γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ
NAS: of us lives for himself, and not one
KJV: of us liveth to himself, and no man
INT: indeed of us to himself lives and

Romans 14:7 RefPro-DM3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
NAS: and not one dies for himself;
KJV: no man dieth to himself.
INT: and no one to himself dies

Romans 15:3 RefPro-DM3S
GRK: χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν ἀλλὰ
NAS: did not please Himself; but as it is written,
KJV: pleased not himself; but, as
INT: Christ not himself pleased but

1 Corinthians 11:29 RefPro-DM3S
GRK: πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ
NAS: judgment to himself if he does not judge
KJV: damnation to himself, not
INT: drinks judgment to himself eats and

1 Corinthians 14:28 RefPro-DM3S
GRK: ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω
NAS: and let him speak to himself and to God.
KJV: let him speak to himself, and
INT: in [the] church to himself moreover let him speak

1 Corinthians 16:2 RefPro-DM3S
GRK: ὑμῶν παρ' ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων
KJV: lay by him in store, as
INT: of you by him let put treasuring up

2 Corinthians 5:18 RefPro-DM3S
GRK: καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ
NAS: reconciled us to Himself through
KJV: hath reconciled us to himself by Jesus
INT: having reconciled us to himself by Christ

2 Corinthians 5:19 RefPro-DM3S
GRK: κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ μὴ λογιζόμενος
NAS: the world to Himself, not counting
KJV: the world unto himself, not
INT: [the] world reconciling to himself not reckoning

2 Corinthians 10:7 RefPro-DM3S
GRK: τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι
NAS: is confident in himself that he is Christ's,
KJV: trust to himself that he is
INT: anyone is persuaded in himself of Christ to be

Ephesians 5:27 RefPro-DM3S
GRK: παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν
NAS: that He might present to Himself the church
KJV: it to himself a glorious
INT: he might present it to himself glorious the

Titus 2:14 RefPro-DM3S
GRK: καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον
NAS: and to purify for Himself a people
KJV: purify unto himself a peculiar
INT: and might purify to himself a people specially chosen

Hebrews 5:4 RefPro-DM3S
GRK: καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει
NAS: the honor to himself, but [receives it] when he is called
KJV: this honour unto himself, but
INT: And not to himself anyone takes

1 John 5:10 RefPro-DM3S
GRK: μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ ὁ μὴ
INT: testimony in himself he that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page