Matthew 21:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τὸ
to
TheArt-NNS
908 [e]βάπτισμα
baptisma
baptismN-NNS
3588 [e]τὸ
to
ofArt-NNS
2491 [e]Ἰωάννου
Iōannou
John,N-GMS
4159 [e]πόθεν
pothen
from whereAdv
1510 [e]ἦν;
ēn
was it?V-IIA-3S
1537 [e]ἐξ
ex
FromPrep
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
heaven,N-GMS
2228 [e]
ē
orConj
1537 [e]ἐξ
ex
fromPrep
444 [e]ἀνθρώπων;
anthrōpōn
men?N-GMP
3588 [e]Οἱ
hoi
- Art-NMP
1161 [e]δὲ
de
AndConj
1260 [e]διελογίζοντο
dielogizonto
they were reasoningV-IIM/P-3P
1722 [e]ἐν
en
withPrep
1438 [e]ἑαυτοῖς
heautois
themselves,RefPro-DM3P
3004 [e]λέγοντες·
legontes
saying,V-PPA-NMP
1437 [e]Ἐὰν
Ean
IfConj
3004 [e]εἴπωμεν
eipōmen
we should say,V-ASA-1P
1537 [e]Ἐξ
Ex
FromPrep
3772 [e]οὐρανοῦ,
ouranou
heaven,N-GMS
2046 [e]ἐρεῖ
erei
He will sayV-FIA-3S
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
to us,PPro-D1P
1223 [e]Διὰ
Dia
Because ofPrep
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
4100 [e]ἐπιστεύσατε
episteusate
did you believeV-AIA-2P
846 [e]αὐτῷ;
autō
him?PPro-DM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: Nestle 1904
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου / Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tὸ βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν ἦν; Ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; Οἱ δὲ διελογίζοντο παρ’ ἑαυτοῖς, λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν, ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ’ ἑαυτοῖς λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, διατὶ οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ’ ἑαυτοῖς λέγοντες·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ’ ἑαυτοῖς, λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων οἱ δὲ διελογίζοντο παῤ ἑαυτοῖς λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ

Matthew 21:25 Hebrew Bible
טבילת יוחנן מאין היתה המן השמים אם מבני אדם ויחשבו בלבבם לאמר׃

Matthew 21:25 Aramaic NT: Peshitta
ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܝܡܟܐ ܐܝܬܝܗ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܝ ܐܘ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܡܪ ܠܢ ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܗܝܡܢܬܘܢܝܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The baptism of John was from what source, from heaven or from men?" And they began reasoning among themselves, saying, "If we say, 'From heaven,' He will say to us, 'Then why did you not believe him?'

King James Bible
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?

Holman Christian Standard Bible
Where did John's baptism come from? From heaven or from men?" They began to argue among themselves, "If we say, 'From heaven,' He will say to us, 'Then why didn't you believe him?'
Treasury of Scripture Knowledge

baptism.

Matthew 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,

Matthew 11:7-15 And as they departed, Jesus began to say to the multitudes concerning …

Matthew 17:12,13 But I say to you, That Elias is come already, and they knew him not, …

Mark 1:1-11 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God…

Mark 11:27-33 And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, …

Luke 1:11-17,67-80 And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right …

Luke 3:2-20 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came to …

Luke 7:28-35 For I say to you, Among those that are born of women there is not …

John 1:6,15,25-34 There was a man sent from God, whose name was John…

John 3:26-36 And they came to John, and said to him, Rabbi, he that was with you …

Why.

Luke 20:5 And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From …

John 3:18 He that believes on him is not condemned: but he that believes not …

John 5:33-36,44-47 You sent to John, and he bore witness to the truth…

John 10:25,26 Jesus answered them, I told you, and you believed not: the works …

John 12:37-43 But though he had done so many miracles before them, yet they believed …

1 John 3:20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knows …

Links
Matthew 21:25Matthew 21:25 NIVMatthew 21:25 NLTMatthew 21:25 ESVMatthew 21:25 NASBMatthew 21:25 KJVMatthew 21:25 Bible AppsMatthew 21:25 Biblia ParalelaMatthew 21:25 Chinese BibleMatthew 21:25 French BibleMatthew 21:25 German BibleBible Hub
Matthew 21:24
Top of Page
Top of Page