4159. πόθεν (pothen)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4159. πόθεν (pothen) — 29 Occurrences

Matthew 13:27 Adv
GRK: σῷ ἀγρῷ πόθεν οὖν ἔχει
NAS: in your field? How then
KJV: thy field? from whence then hath it
INT: your field from where then has it

Matthew 13:54 Adv
GRK: καὶ λέγειν Πόθεν τούτῳ ἡ
NAS: and said, Where [did] this man [get] this
KJV: and said, Whence hath this [man] this
INT: and said from where to this [man] the

Matthew 13:56 Adv
GRK: ἡμᾶς εἰσίν πόθεν οὖν τούτῳ
NAS: are they not all with us? Where then
KJV: with us? Whence then hath this [man]
INT: us are from where then to this [man]

Matthew 15:33 Adv
GRK: οἱ μαθηταί Πόθεν ἡμῖν ἐν
NAS: said to Him, Where would we get so
KJV: unto him, Whence should we
INT: the disciples from where to us in

Matthew 21:25 Adv
GRK: τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν ἐξ
NAS: of John was from what [source], from heaven
KJV: of John, whence was it?
INT: of John from where was it from

Mark 6:2 Adv
GRK: ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα
NAS: saying, Where did this man [get] these things,
KJV: saying, From whence hath this
INT: were astonished saying from where to this [man] these things

Mark 8:4 Adv
GRK: αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί
NAS: answered Him, Where will anyone
KJV: answered him, From whence can a man
INT: of him from where these will be able

Mark 12:37 Adv
GRK: κύριον καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν
NAS: so in what sense is He his son?
KJV: Lord; and whence is he [then] his
INT: Lord moreover how of him is he

Luke 1:43 Adv
GRK: καὶ πόθεν μοι τοῦτο
NAS: And how has it [happened] to me, that the mother
KJV: And whence [is] this to me,
INT: And from where to me this

Luke 13:25 Adv
GRK: οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
NAS: to you, 'I do not know where you are from.'
KJV: you not whence ye are:
INT: I do know you from where you are

Luke 13:27 Adv
GRK: οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ ἀπόστητε
NAS: you, I do not know where you are from; DEPART
KJV: you not whence ye are; depart
INT: I do know you from where you are depart

Luke 20:7 Adv
GRK: μὴ εἰδέναι πόθεν
NAS: that they did not know where [it came] from.
KJV: not tell whence [it was].
INT: not they knew from where

John 1:48 Adv
GRK: αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις
NAS: said to Him, How do You know
KJV: unto him, Whence knowest thou
INT: to him Nathanael from where me know you

John 2:9 Adv
GRK: οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν οἱ
NAS: and did not know where it came
KJV: knew not whence it was: (but
INT: not knew from where it is which

John 3:8 Adv
GRK: οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ
NAS: of it, but do not know where it comes
KJV: not tell whence it cometh, and
INT: not know from where it comes and

John 4:11 Adv
GRK: ἐστὶν βαθύ πόθεν οὖν ἔχεις
NAS: is deep; where then
KJV: is deep: from whence then hast thou
INT: is deep from where then have you

John 6:5 Adv
GRK: πρὸς Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους
NAS: to Philip, Where are we to buy
KJV: Philip, Whence shall we buy
INT: to Philip from where shall we buy bread

John 7:27 Adv
GRK: τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν ὁ
NAS: we know where this man
KJV: we know this man whence he is: but
INT: this one we know from where he is

John 7:27 Adv
GRK: οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν
NAS: no one knows where He is from.
KJV: no man knoweth whence he is.
INT: no one knows from where he is

John 7:28 Adv
GRK: καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί καὶ
NAS: know Me and know where I am
KJV: and ye know whence I am: and
INT: and you know from where I am and

John 8:14 Adv
GRK: ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ
NAS: for I know where I came
KJV: for I know whence I came, and
INT: because I know from where I came and

John 8:14 Adv
GRK: οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ
NAS: but you do not know where I come
KJV: cannot tell whence I come, and
INT: not know from where I come or

John 9:29 Adv
GRK: οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
NAS: we do not know where He is from.
KJV: not from whence he is.
INT: not we know from where he is

John 9:30 Adv
GRK: οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν καὶ
NAS: that you do not know where He is from, and [yet] He opened
KJV: know not from whence he is, and
INT: not know from where he is and

John 19:9 Adv
GRK: τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ
NAS: to Jesus, Where are You from? But Jesus
KJV: saith unto Jesus, Whence art thou?
INT: to Jesus from where are you

James 4:1 Adv
GRK: Πόθεν πόλεμοι καὶ
NAS: What is the source of quarrels
KJV: From whence [come] wars and
INT: from where [come] wars and

James 4:1 Adv
GRK: πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν
NAS: What is the source of quarrels
INT: [come] wars and from where fightings among

Revelation 2:5 Adv
GRK: μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας καὶ
NAS: remember from where you have fallen,
KJV: therefore from whence thou art fallen,
INT: Remember therefore from where you have fallen and

Revelation 7:13 Adv
GRK: εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον
NAS: who are they, and where have they come
KJV: robes? and whence came they?
INT: are they and from where came they

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page