Luke 13:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
575 [e]ἀφ’
aph’
FromPrep
3739 [e]οὗ
hou
whatRelPro-GMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1453 [e]ἐγερθῇ
egerthē
shall have risen upV-ASP-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3617 [e]οἰκοδεσπότης
oikodespotēs
master of the house,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
608 [e]ἀποκλείσῃ
apokleisē
shall have shutV-ASA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2374 [e]θύραν,
thyran
door,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
thenConj
756 [e]ἄρξησθε
arxēsthe
you should beginV-ASM-2P
1854 [e]ἔξω
exō
outsideAdv
2476 [e]ἑστάναι
hestanai
to standV-RNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2925 [e]κρούειν
krouein
to knockV-PNA
3588 [e]τὴν
tēn
at theArt-AFS
2374 [e]θύραν
thyran
door,N-AFS
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
455 [e]ἄνοιξον
anoixon
openV-AMA-2S
1473 [e]ἡμῖν·
hēmin
to us.PPro-D1P
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
611 [e]ἀποκριθεὶς
apokritheis
he answering,V-APP-NMS
2046 [e]ἐρεῖ
erei
will sayV-FIA-3S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to you,PPro-D2P
3756 [e]Οὐκ
Ouk
NotAdv
1492 [e]οἶδα
oida
I do knowV-RIA-1S
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
you,PPro-A2P
4159 [e]πόθεν
pothen
from whereAdv
1510 [e]ἐστέ.
este
are.V-PIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: Nestle 1904
ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ ο ἴδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· Κύριε Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν, καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν· οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες Κύριε Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ

Luke 13:25 Hebrew Bible
והיה מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על הדלת לאמר אדנינו אדנינו פתח לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם׃

Luke 13:25 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܫܥܬܐ ܕܢܩܘܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܘܢܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܘܬܗܘܘܢ ܩܝܡܝܢ ܠܒܪ ܘܢܩܫܝܢ ܒܬܪܥܐ ܘܬܫܪܘܢ ܠܡܐܡܪ ܡܪܢ ܡܪܢ ܦܬܚ ܠܢ ܘܢܥܢܐ ܗܘ ܘܢܐܡܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, 'Lord, open up to us!' then He will answer and say to you, 'I do not know where you are from.'

King James Bible
When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are:

Holman Christian Standard Bible
once the homeowner gets up and shuts the door. Then you will stand outside and knock on the door, saying, Lord, open up for us!' He will answer you, I don't know you or where you're from.'
Treasury of Scripture Knowledge

once.

Psalm 32:6 For this shall every one that is godly pray to you in a time when …

Isaiah 55:6 Seek you the LORD while he may be found, call you on him while he is near:

2 Corinthians 6:2 (For he said, I have heard you in a time accepted, and in the day …

Hebrews 3:7,8 Why (as the Holy Ghost said, To day if you will hear his voice…

Hebrews 12:17 For you know how that afterward, when he would have inherited the …

shut.

Genesis 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God …

Matthew 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were …

Lord.

Luke 6:46 And why call you me, Lord, Lord, and do not the things which I say?

Matthew 7:21,22 Not every one that said to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom …

Matthew 25:11,12 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us…

I know.

Luke 13:27 But he shall say, I tell you, I know you not from where you are; …

Matthew 7:23 And then will I profess to them, I never knew you: depart from me, …

Matthew 25:41 Then shall he say also to them on the left hand, Depart from me, …

Links
Luke 13:25Luke 13:25 NIVLuke 13:25 NLTLuke 13:25 ESVLuke 13:25 NASBLuke 13:25 KJVLuke 13:25 Bible AppsLuke 13:25 Biblia ParalelaLuke 13:25 Chinese BibleLuke 13:25 French BibleLuke 13:25 German BibleBible Hub
Luke 13:24
Top of Page
Top of Page