2925. κρούω (krouó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2925. κρούω (krouó) — 9 Occurrences

Matthew 7:7 V-PMA-2P
GRK: καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται
NAS: and you will find; knock, and it will be opened
KJV: ye shall find; knock, and
INT: and you will find knock and it will be opened

Matthew 7:8 V-PPA-DMS
GRK: καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται
NAS: finds, and to him who knocks it will be opened.
KJV: and to him that knocketh it shall be opened.
INT: and to him that knocks it will be opened

Luke 11:9 V-PMA-2P
GRK: καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται
NAS: and you will find; knock, and it will be opened
KJV: ye shall find; knock, and
INT: and you will find knock and it will be opened

Luke 11:10 V-PPA-DMS
GRK: καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται
NAS: finds; and to him who knocks, it will be opened.
KJV: and to him that knocketh it shall be opened.
INT: and to him that knocks it will be opened

Luke 12:36 V-APA-GMS
GRK: ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν
NAS: [the door] to him when he comes and knocks.
KJV: and knocketh, they may open
INT: having come and having knocked immediately they might open

Luke 13:25 V-PNA
GRK: ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν
NAS: outside and knock on the door,
KJV: and to knock at the door,
INT: to stand and to knock at the door

Acts 12:13 V-APA-GMS
GRK: κρούσαντος δὲ αὐτοῦ
NAS: When he knocked at the door
KJV: as Peter knocked at the door
INT: having knocked moreover he

Acts 12:16 V-PPA-NMS
GRK: Πέτρος ἐπέμενεν κρούων ἀνοίξαντες δὲ
NAS: continued knocking; and when they had opened
KJV: continued knocking: and
INT: Peter continued knocking having opened moreover

Revelation 3:20 V-PIA-1S
GRK: θύραν καὶ κρούω ἐάν τις
NAS: at the door and knock; if
KJV: the door, and knock: if any man
INT: door and knock if anyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page