κριτὴς
Englishman's Concordance
κριτὴς (kritēs) — 10 Occurrences

Matthew 5:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ
NAS: you over to the judge, and the judge to the officer,
KJV: and the judge deliver
INT: and the judge to the officer

Luke 12:58 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει
NAS: the judge, and the judge turn you over
KJV: the judge, and the judge deliver thee
INT: and the judge you should deliver

Luke 18:2 N-NMS
GRK: λέγων Κριτής τις ἦν
NAS: there was a judge who did not fear
KJV: city a judge, which feared not
INT: saying A judge certain there was

Luke 18:6 N-NMS
GRK: τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας
NAS: what the unrighteous judge said;
KJV: what the unjust judge saith.
INT: what the judge unrighteous

Acts 10:42 N-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ
NAS: by God as Judge of the living
KJV: of God [to be] the Judge of quick and
INT: God judge of living and

Acts 18:15 N-NMS
GRK: ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς ἐγὼ τούτων
NAS: unwilling to be a judge of these
KJV: will be no judge of such [matters].
INT: you will see [to it] yourselves for a judge I of these things

2 Timothy 4:8 N-NMS
GRK: ὁ δίκαιος κριτής οὐ μόνον
NAS: the righteous Judge, will award
KJV: the righteous judge, shall give
INT: the righteous judge not only

James 4:11 N-NMS
GRK: νόμου ἀλλὰ κριτής
NAS: of the law but a judge [of it].
KJV: of the law, but a judge.
INT: of [the] law but a judge

James 4:12 N-NMS
GRK: νομοθέτης καὶ κριτής ὁ δυνάμενος
NAS: Lawgiver and Judge, the One who is able
INT: lawgiver and judge who is able

James 5:9 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν
NAS: behold, the Judge is standing
KJV: behold, the judge standeth
INT: Behold the judge before the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page