2923. κριτής (krités)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2923. κριτής (krités) — 19 Occurrences

Matthew 5:25 N-DMS
GRK: ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ
NAS: may not hand you over to the judge, and the judge
KJV: thee to the judge, and
INT: adversary to the judge and the

Matthew 5:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ
NAS: you over to the judge, and the judge to the officer,
KJV: and the judge deliver
INT: and the judge to the officer

Matthew 12:27 N-NMP
GRK: τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
NAS: reason they will be your judges.
KJV: shall be your judges.
INT: this they judges will be of you

Luke 11:19 N-NMP
GRK: αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται
NAS: them out? So they will be your judges.
KJV: be your judges.
INT: they of you judges will be

Luke 12:14 N-AMS
GRK: με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν
NAS: who appointed Me a judge or arbitrator
INT: me appointed a judge or arbitrator

Luke 12:58 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κριτήν καὶ ὁ
NAS: you before the judge, and the judge
KJV: thee to the judge, and the judge
INT: to the judge and the

Luke 12:58 N-NMS
GRK: καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει
NAS: the judge, and the judge turn you over
KJV: the judge, and the judge deliver thee
INT: and the judge you should deliver

Luke 18:2 N-NMS
GRK: λέγων Κριτής τις ἦν
NAS: there was a judge who did not fear
KJV: city a judge, which feared not
INT: saying A judge certain there was

Luke 18:6 N-NMS
GRK: τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας
NAS: what the unrighteous judge said;
KJV: what the unjust judge saith.
INT: what the judge unrighteous

Acts 10:42 N-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ
NAS: by God as Judge of the living
KJV: of God [to be] the Judge of quick and
INT: God judge of living and

Acts 13:20 N-AMP
GRK: ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ
NAS: He gave [them] judges until
KJV: he gave [unto them] judges about
INT: these things he gave judges until Samuel

Acts 18:15 N-NMS
GRK: ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς ἐγὼ τούτων
NAS: unwilling to be a judge of these
KJV: will be no judge of such [matters].
INT: you will see [to it] yourselves for a judge I of these things

Acts 24:10 N-AMS
GRK: ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει
NAS: you have been a judge to this
KJV: many years a judge unto this nation,
INT: as being you judge to the nation

2 Timothy 4:8 N-NMS
GRK: ὁ δίκαιος κριτής οὐ μόνον
NAS: the righteous Judge, will award
KJV: the righteous judge, shall give
INT: the righteous judge not only

Hebrews 12:23 N-DMS
GRK: οὐρανοῖς καὶ κριτῇ θεῷ πάντων
NAS: and to God, the Judge of all,
KJV: and to God the Judge of all, and
INT: [the] heavens and to [the] judge God of all

James 2:4 N-NMP
GRK: καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν
NAS: and become judges with evil
KJV: are become judges of evil
INT: and became judges [having] thoughts evil

James 4:11 N-NMS
GRK: νόμου ἀλλὰ κριτής
NAS: of the law but a judge [of it].
KJV: of the law, but a judge.
INT: of [the] law but a judge

James 4:12 N-NMS
GRK: νομοθέτης καὶ κριτής ὁ δυνάμενος
NAS: Lawgiver and Judge, the One who is able
INT: lawgiver and judge who is able

James 5:9 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν
NAS: behold, the Judge is standing
KJV: behold, the judge standeth
INT: Behold the judge before the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page