κρίσεως
Englishman's Concordance
κρίσεως (kriseōs) — 16 Occurrences

Matthew 10:15 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ
NAS: in the day of judgment than
KJV: in the day of judgment, than for that
INT: on day of judgment than the

Matthew 11:22 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν
NAS: in [the] day of judgment than
KJV: at the day of judgment, than for you.
INT: in day of judgment than for you

Matthew 11:24 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί
NAS: in [the] day of judgment, than
KJV: in the day of judgment, than for thee.
INT: in day of judgment than for you

Matthew 12:36 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
NAS: for it in the day of judgment.
KJV: in the day of judgment.
INT: in day of judgment

Matthew 23:33 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης
NAS: will you escape the sentence of hell?
KJV: can ye escape the damnation of hell?
INT: from the sentence of hell

Mark 6:11 Noun-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἤ τῇ
KJV: in the day of judgment, than for that
INT: in day of judgment than that

John 5:29 N-GFS
GRK: εἰς ἀνάστασιν κρίσεως
NAS: [deeds] to a resurrection of judgment.
KJV: unto the resurrection of damnation.
INT: to a resurrection of judgment

John 16:8 N-GFS
GRK: καὶ περὶ κρίσεως
NAS: sin and righteousness and judgment;
KJV: and of judgment:
INT: and concerning judgment

John 16:11 N-GFS
GRK: περὶ δὲ κρίσεως ὅτι ὁ
NAS: and concerning judgment, because
KJV: Of judgment, because the prince
INT: concerning moreover judgment because the

2 Thessalonians 1:5 N-GFS
GRK: τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ
NAS: righteous judgment so
KJV: of the righteous judgment of God,
INT: of the righteous judgment of God

Hebrews 10:27 N-GFS
GRK: τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς
NAS: expectation of judgment and THE FURY
KJV: looking for of judgment and
INT: certain expectation of judgment and of fire

James 2:13 N-GFS
GRK: κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως
NAS: mercy triumphs over judgment.
KJV: mercy rejoiceth against judgment.
INT: triumps over mercy judgment

2 Peter 2:9 N-GFS
GRK: εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
NAS: for the day of judgment,
KJV: the day of judgment to be punished:
INT: to a day of judgment to be punished to keep

2 Peter 3:7 N-GFS
GRK: εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας
NAS: for the day of judgment and destruction
KJV: the day of judgment and
INT: to a day of judgment and destruction

1 John 4:17 N-GFS
GRK: ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ὅτι καθὼς
NAS: in the day of judgment; because
KJV: in the day of judgment: because as
INT: day of judgment that even as

Revelation 14:7 N-GFS
GRK: ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ καὶ
NAS: the hour of His judgment has come;
KJV: the hour of his judgment is come: and
INT: hour of the judgment of him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page