Luke 11:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1722 [e]ἐν
en
byPrep
954 [e]Βεελζεβοὺλ
Beelzeboul
BeelzebulN-DMS
1544 [e]ἐκβάλλω
ekballō
cast outV-PIA-1S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1140 [e]δαιμόνια,
daimonia
demons,N-ANP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5207 [e]υἱοὶ
huioi
sonsN-NMP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of you,PPro-G2P
1722 [e]ἐν
en
byPrep
5101 [e]τίνι
tini
whomIPro-DMS
1544 [e]ἐκβάλλουσιν;
ekballousin
do they cast out?V-PIA-3P
1223 [e]διὰ
dia
On account ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
this,DPro-ANS
846 [e]αὐτοὶ
autoi
theyPPro-NM3P
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
2923 [e]κριταὶ
kritai
judgesN-NMP
1510 [e]ἔσονται.
esontai
will be.V-FIM-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: Nestle 1904
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ / Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; Διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ὑμῶν ἔσονται.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται

Luke 11:19 Hebrew Bible
ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם׃

Luke 11:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܐܢܐ ܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡܦܩ ܐܢܐ ܕܝܘܐ ܒܢܝܟܘܢ ܒܡܢܐ ܡܦܩܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܕܝܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And if I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? So they will be your judges.

King James Bible
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.

Holman Christian Standard Bible
And if I drive out demons by Beelzebul, who is it your sons drive them out by? For this reason they will be your judges.
Treasury of Scripture Knowledge

by.

Luke 9:49 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils …

Matthew 12:27,28 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast …

shall.

Luke 11:31,32 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men …

Luke 19:22 And he said to him, Out of your own mouth will I judge you, you wicked …

Job 15:6 Your own mouth comdemns you, and not I: yes, your own lips testify against you.

Matthew 12:41,42 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and …

Romans 3:19 Now we know that what things soever the law said, it said to them …

Links
Luke 11:19Luke 11:19 NIVLuke 11:19 NLTLuke 11:19 ESVLuke 11:19 NASBLuke 11:19 KJVLuke 11:19 Bible AppsLuke 11:19 Biblia ParalelaLuke 11:19 Chinese BibleLuke 11:19 French BibleLuke 11:19 German BibleBible Hub
Luke 11:18
Top of Page
Top of Page