υἱοὶ
Englishman's Concordance
υἱοὶ (huioi) — 33 Occurrences

Matthew 5:9 N-NMP
GRK: ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται
NAS: for they shall be called sons of God.
KJV: shall be called the children of God.
INT: for they sons of God will be called

Matthew 5:45 N-NMP
GRK: ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς
NAS: so that you may be sons of your Father
KJV: ye may be the children of your
INT: so that you might be sons of the Father

Matthew 8:12 N-NMP
GRK: οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας
NAS: but the sons of the kingdom
KJV: But the children of the kingdom
INT: moreover sons of the kingdom

Matthew 9:15 N-NMP
GRK: δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος
NAS: said to them, The attendants of the bridegroom
KJV: Can the children of the bridechamber
INT: Can the sons of the bridechamber

Matthew 12:27 N-NMP
GRK: δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν
NAS: by whom do your sons cast
KJV: do your children cast [them] out?
INT: demons the sons of you by

Matthew 13:38 N-NMP
GRK: εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας
NAS: these are the sons of the kingdom;
KJV: are the children of the kingdom;
INT: are the sons of the kingdom

Matthew 13:38 N-NMP
GRK: εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ
NAS: and the tares are the sons of the evil
KJV: are the children of the wicked
INT: are the sons of the evil [one]

Matthew 17:26 N-NMP
GRK: εἰσιν οἱ υἱοί
NAS: to him, Then the sons are exempt.
KJV: Then are the children free.
INT: are the sons

Matthew 20:21 N-NMP
GRK: οἱ δύο υἱοί μου εἷς
NAS: these two sons of mine may sit
KJV: my two sons may sit, the one
INT: two sons of me one

Matthew 23:31 N-NMP
GRK: ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν
NAS: against yourselves, that you are sons of those
KJV: ye are the children of them which killed
INT: to yourselves that sons you are of the [ones]

Mark 2:19 N-NMP
GRK: δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος
NAS: the bridegroom is with them, the attendants of the bridegroom
KJV: Can the children of the bridechamber
INT: Can the sons of the bridechamber

Mark 3:17 N-NMP
GRK: ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς
NAS: which means, Sons of Thunder);
KJV: which is, The sons of thunder:
INT: which is Sons of thunder

Mark 10:35 N-NMP
GRK: οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες
NAS: the two sons of Zebedee,
KJV: and John, the sons of Zebedee, come
INT: the two sons of Zebedee saying to

Luke 6:35 N-NMP
GRK: καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου ὅτι
NAS: will be great, and you will be sons of the Most High;
KJV: ye shall be the children of the Highest:
INT: and you will be sons of the Most High for

Luke 11:19 N-NMP
GRK: δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν
NAS: by whom do your sons cast
KJV: your sons cast [them] out?
INT: demons the sons of you by

Luke 16:8 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος
NAS: shrewdly; for the sons of this
KJV: wisely: for the children of this world
INT: For the sons the age

Luke 20:34 N-NMP
GRK: Ἰησοῦς Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος
NAS: said to them, The sons of this
KJV: unto them, The children of this
INT: Jesus The sons of the age

Luke 20:36 N-NMP
GRK: εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ
NAS: they are like angels, and are sons of God,
KJV: and are the children of God, being
INT: they are and sons are of God

Luke 20:36 N-NMP
GRK: τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
NAS: being sons of the resurrection.
KJV: being the children of the resurrection.
INT: of the resurrection sons being

John 4:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: of it himself and his sons and his cattle?
KJV: and his children, and his
INT: and the sons of him and

John 12:36 N-NMP
GRK: φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε
NAS: that you may become sons of Light.
KJV: ye may be the children of light.
INT: light that sons of light you might become

Acts 2:17 N-NMP
GRK: προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ
NAS: MANKIND; AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS
KJV: and your sons and your
INT: will prophesy the sons of you and

Acts 3:25 N-NMP
GRK: ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν
NAS: It is you who are the sons of the prophets
KJV: are the children of the prophets,
INT: are the sons of the prophets

Acts 13:26 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ
NAS: Brethren, sons of Abraham's family,
KJV: [and] brethren, children of the stock
INT: Men brothers sons of [the] race of Abraham

Acts 19:14 N-NMP
GRK: ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες
NAS: Seven sons of one Sceva,
KJV: seven sons of [one] Sceva,
INT: a high priest seven sons this were doing

Romans 8:14 N-NMP
GRK: ἄγονται οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσίν
NAS: of God, these are sons of God.
KJV: they are the sons of God.
INT: are led these sons of God are

Romans 9:26 N-NMP
GRK: ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
NAS: THEY SHALL BE CALLED SONS OF THE LIVING
KJV: shall they be called the children of the living
INT: there they will be called sons of God [the] living

Galatians 3:7 N-NMP
GRK: πίστεως οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ
NAS: who are sons of Abraham.
KJV: the same are the children of Abraham.
INT: faith [are] these sons are of Abraham

Galatians 3:26 N-NMP
GRK: Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστὲ
NAS: For you are all sons of God through
KJV: ye are all the children of God by
INT: all indeed sons of God you are

Galatians 4:6 N-NMP
GRK: δέ ἐστε υἱοί ἐξαπέστειλεν ὁ
NAS: Because you are sons, God
KJV: ye are sons, God
INT: moreover you are sons sent forth

1 Thessalonians 5:5 N-NMP
GRK: γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε
NAS: for you are all sons of light and sons
KJV: are all the children of light, and
INT: indeed you sons of light are

1 Thessalonians 5:5 N-NMP
GRK: ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας Οὐκ
NAS: of light and sons of day.
KJV: and the children of the day:
INT: are and sons of day not

Hebrews 12:8 N-NMP
GRK: καὶ οὐχ υἱοί ἐστε
NAS: you are illegitimate children and not sons.
KJV: and not sons.
INT: and not sons you are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page