ἐπιστεύσατε
Englishman's Concordance
ἐπιστεύσατε (episteusate) — 7 Occurrences

Matthew 21:25 V-AIA-2P
GRK: οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
NAS: why did you not believe him?'
KJV: not then believe him?
INT: then not did you believe him

Matthew 21:32 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ οἱ
NAS: of righteousness and you did not believe him; but the tax collectors
KJV: and ye believed him
INT: and not you did believe him

Mark 11:31 V-AIA-2P
GRK: οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
NAS: Then why did you not believe him?'
KJV: did ye not believe him?
INT: then not did you believe him

Luke 20:5 V-AIA-2P
GRK: τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
NAS: Why did you not believe him?'
KJV: Why then believed ye him not?
INT: why not did you believe him

1 Corinthians 3:5 V-AIA-2P
GRK: δι' ὧν ἐπιστεύσατε καὶ ἑκάστῳ
NAS: whom you believed, even
KJV: by whom ye believed, even as
INT: through whom you believed also to each

1 Corinthians 15:2 V-AIA-2P
GRK: μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε
NAS: to you, unless you believed in vain.
KJV: unless ye have believed in vain.
INT: not in vain you believed

1 Corinthians 15:11 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε
NAS: we preach and so you believed.
KJV: and so ye believed.
INT: and so you believed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πιπτόντων — 2 Occ.
συνέπεσεν — 1 Occ.
Πισιδίαν — 2 Occ.
ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page