ἐπίστευσεν
Englishman's Concordance
ἐπίστευσεν (episteusen) — 14 Occurrences

John 4:50 V-AIA-3S
GRK: σου ζῇ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος
NAS: The man believed the word
KJV: And the man believed the word that
INT: of you lives believed the man

John 4:53 V-AIA-3S
GRK: ζῇ καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ
NAS: and he himself believed and his whole
KJV: and himself believed, and his
INT: lives And he believed himself and

John 7:48 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν
NAS: Pharisees has believed in Him, has he?
KJV: of the Pharisees believed on him?
INT: the rulers has believed on him

John 12:38 V-AIA-3S
GRK: Κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ
NAS: WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?
KJV: Lord, who hath believed our report?
INT: Lord who believed the report

John 20:8 V-AIA-3S
GRK: εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν
NAS: entered, and he saw and believed.
KJV: he saw, and believed.
INT: saw and believed

Acts 8:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν καὶ βαπτισθεὶς
NAS: himself believed; and after being baptized,
KJV: Simon himself believed also: and
INT: also himself believed and having been baptized

Acts 13:12 V-AIA-3S
GRK: τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ
NAS: the proconsul believed when he saw
KJV: what was done, believed, being astonished
INT: what had happened believed being astonished at

Acts 18:8 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ
NAS: the leader of the synagogue, believed in the Lord
KJV: the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord
INT: the ruler of the synagogue believed in the Lord

Romans 4:3 V-AIA-3S
GRK: γραφὴ λέγει Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ
NAS: ABRAHAM BELIEVED GOD,
KJV: Abraham believed God, and
INT: Scripture says believed moreover Abraham

Romans 4:17 V-AIA-3S
GRK: κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ
NAS: of Him whom he believed, [even] God,
KJV: him whom he believed, [even] God,
INT: before whom he believed God who

Romans 4:18 V-AIA-3S
GRK: ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ
NAS: hope he believed, so
KJV: against hope believed in hope,
INT: in hope believed for

Romans 10:16 V-AIA-3S
GRK: Κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ
NAS: LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?
KJV: Lord, who hath believed our report?
INT: Lord who believed the report

Galatians 3:6 V-AIA-3S
GRK: καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ
NAS: Abraham BELIEVED GOD,
KJV: Even as Abraham believed God, and
INT: Even as Abraham believed God

James 2:23 V-AIA-3S
GRK: ἡ λέγουσα Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ
NAS: AND ABRAHAM BELIEVED GOD,
KJV: Abraham believed God, and
INT: which says believed moreover Abraham

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
συνέπεσεν — 1 Occ.
Πισιδίαν — 2 Occ.
ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page