πιστεύεις
Englishman's Concordance
πιστεύεις (pisteueis) — 8 Occurrences

John 1:50 V-PIA-2S
GRK: τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων
NAS: the fig tree, do you believe? You will see
KJV: the fig tree, believest thou? thou shalt see
INT: the fig tree believe you Greater things than these

John 9:35 V-PIA-2S
GRK: εἶπεν Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν
NAS: him, He said, Do you believe in the Son
KJV: Dost thou believe on the Son
INT: said You believe on the

John 11:26 V-PIA-2S
GRK: τὸν αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο
NAS: die. Do you believe this?
KJV: never die. Believest thou this?
INT: the age Believe you this

John 14:10 V-PIA-2S
GRK: οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ
NAS: Do you not believe that I am in the Father,
KJV: Believest thou not that
INT: not Believe you that I [am]

Acts 8:37 V-PIA-2S
GRK: Φίλιππος Εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης
KJV: If thou believest with
INT: Philip If you believe from all

Acts 26:27 V-PIA-2S
GRK: πιστεύεις βασιλεῦ Ἀγρίππα
NAS: Agrippa, do you believe the Prophets?
KJV: Agrippa, believest thou the prophets?
INT: Believe you King Agrippa

Acts 26:27 V-PIA-2S
GRK: οἶδα ὅτι πιστεύεις
NAS: the Prophets? I know that you do.
KJV: I know that thou believest.
INT: I know that you believe

James 2:19 V-PIA-2S
GRK: σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς
NAS: You believe that God is one.
KJV: Thou believest that there is
INT: You believe that one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page