πιστεύοντες
Englishman's Concordance
πιστεύοντες (pisteuontes) — 7 Occurrences

Matthew 21:22 V-PPA-NMP
GRK: τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε
NAS: in prayer, believing, you will receive.
KJV: prayer, believing, ye shall receive.
INT: prayer believing you will receive

John 6:64 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς
NAS: who they were who did not believe, and who
KJV: who they were that believed not, and
INT: who not believe and who

John 20:31 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε
NAS: of God; and that believing you may have
KJV: and that believing ye might have life
INT: and that believing life you might have

Acts 2:44 V-APA-NMP
GRK: δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ
NAS: those who had believed were together
KJV: And all that believed were together,
INT: moreover having believed were together

Acts 5:14 V-PPA-NMP
GRK: δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ
NAS: And all the more believers in the Lord,
KJV: And believers were the more
INT: moreover were added believers to the Lord

Acts 9:26 V-PPA-NMP
GRK: αὐτόν μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν
NAS: afraid of him, not believing that he was a disciple.
KJV: afraid of him, and believed not that
INT: him not believing that he is

1 Peter 1:8 V-PPA-NMP
GRK: μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε
NAS: Him now, but believe in Him, you greatly rejoice
KJV: yet believing, ye rejoice
INT: not looking believing moreover you exult

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page