πιστεύουσιν
Englishman's Concordance
πιστεύουσιν (pisteuousin) — 14 Occurrences

Luke 8:13 V-PIA-3P
GRK: πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν
NAS: [firm] root; they believe for a while,
KJV: for a while believe, and in
INT: for a time believe and in

John 1:12 V-PPA-DMP
GRK: γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ
NAS: [even] to those who believe in His name,
KJV: of God, [even] to them that believe on
INT: to be to those that believe on the

John 6:64 V-PIA-3P
GRK: οἳ οὐ πιστεύουσιν ᾔδει γὰρ
NAS: of you who do not believe. For Jesus
KJV: you that believe not. For
INT: who not believe knew indeed

John 16:9 V-PIA-3P
GRK: ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ
NAS: because they do not believe in Me;
KJV: because they believe not on
INT: because not they believe on me

Romans 4:24 V-PPA-DMP
GRK: λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν
NAS: as those who believe in Him who raised
KJV: imputed, if we believe on
INT: to be credited to those that believe on the [one]

1 Corinthians 14:22 V-PPA-DMP
GRK: οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς
NAS: not to those who believe but to unbelievers;
KJV: not to them that believe, but
INT: not to those that believe but to the

1 Corinthians 14:22 V-PPA-DMP
GRK: ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν
NAS: but to those who believe.
KJV: but for them which believe.
INT: but to those that believe

Galatians 3:22 V-PPA-DMP
GRK: δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν
NAS: might be given to those who believe.
KJV: might be given to them that believe.
INT: might be given to those that believe

1 Thessalonians 1:7 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ
NAS: to all the believers in Macedonia
KJV: to all that believe in
INT: to all those believing in

1 Thessalonians 2:10 V-PPA-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν
NAS: we behaved toward you believers;
KJV: among you that believe:
INT: with you that believe we were

1 Thessalonians 2:13 V-PPA-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν
NAS: performs its work in you who believe.
KJV: in you that believe.
INT: you who believe

James 2:19 V-PIA-3P
GRK: τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν
NAS: the demons also believe, and shudder.
KJV: the devils also believe, and tremble.
INT: the demons believe and shudder

1 Peter 2:7 V-PPA-DMP
GRK: τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν ἀπιστοῦσιν δὲ
NAS: then, is for you who believe; but for those
KJV: which believe [he is] precious:
INT: preciousness who believe to [those] disobeying however

1 John 5:13 V-PPA-DMP
GRK: αἰώνιον τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ
NAS: I have written to you who believe in the name
KJV: unto you that believe on
INT: eternal who believe on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page