πιστεύσαντες
Englishman's Concordance
πιστεύσαντες (pisteusantes) — 7 Occurrences

Luke 8:12 V-APA-NMP
GRK: ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν
NAS: so that they will not believe and be saved.
KJV: lest they should believe and be saved.
INT: that not having believed they should be saved

John 7:39 V-APA-NMP
GRK: λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν
NAS: those who believed in Him were to receive;
KJV: which they that believe on
INT: to receive those having believed on him

John 20:29 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες
NAS: [are] they who did not see, and [yet] believed.
KJV: seen, and [yet] have believed.
INT: having seen yet having believed

Acts 19:2 V-APA-NMP
GRK: ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες οἱ δὲ
NAS: Spirit when you believed? And they [said] to him, No, we have not even
KJV: Ghost since ye believed? And
INT: Holy did you receive having believed moreover

Ephesians 1:13 V-APA-NMP
GRK: ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ
NAS: having also believed, you were sealed
KJV: also after that ye believed, ye were sealed with
INT: whom also having believed you were sealed with the

2 Thessalonians 2:12 V-APA-NMP
GRK: οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ
NAS: may be judged who did not believe the truth,
KJV: who believed not
INT: not having believed the truth

Hebrews 4:3 V-APA-NMP
GRK: κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες καθὼς εἴρηκεν
NAS: For we who have believed enter
KJV: we which have believed do enter
INT: rest the [ones] having believed as he has said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page