Ἰωάννου
Englishman's Concordance
Ἰωάννου (Iōannou) — 39 Occurrences

Matthew 9:14 N-GMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες Διὰ
NAS: the disciples of John came
KJV: the disciples of John, saying,
INT: the disciples of John saying because of

Matthew 11:7 N-GMS
GRK: ὄχλοις περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε
NAS: about John, What
KJV: concerning John, What
INT: crowds concerning John What went you out

Matthew 11:11 N-GMS
GRK: γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: [anyone] greater than John the Baptist!
KJV: a greater than John the Baptist:
INT: of women one greater than John the Baptist

Matthew 11:12 N-GMS
GRK: τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: From the days of John the Baptist
KJV: the days of John the Baptist
INT: the days of John the Baptist

Matthew 11:13 N-GMS
GRK: νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν
NAS: prophesied until John.
KJV: prophesied until John.
INT: law until John prophesied

Matthew 14:8 N-GMS
GRK: τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: the head of John the Baptist.
KJV: me here John Baptist's head
INT: the head of John the Baptist

Matthew 17:13 N-GMS
GRK: ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: to them about John the Baptist.
KJV: unto them of John the Baptist.
INT: that concerning John the Baptist

Matthew 21:25 N-GMS
GRK: βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν
NAS: The baptism of John was from what
KJV: The baptism of John, whence was it?
INT: baptism of John from where was it

Mark 1:9 N-GMS
GRK: Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
NAS: and was baptized by John in the Jordan.
KJV: was baptized of John in Jordan.
INT: Jordan by John

Mark 1:29 N-GMS
GRK: Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: and Andrew, with James and John.
KJV: James and John.
INT: James and John

Mark 2:18 N-GMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ
NAS: John's disciples and the Pharisees
KJV: the disciples of John and
INT: the disciples of John and those of

Mark 2:18 N-GMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ
NAS: to Him, Why do John's disciples
KJV: the disciples of John and
INT: the disciples of John and those

Mark 6:24 N-GMS
GRK: Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος
NAS: The head of John the Baptist.
KJV: The head of John the Baptist.
INT: The head of John the Baptist

Mark 6:25 N-GMS
GRK: τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: the head of John the Baptist
KJV: the head of John the Baptist.
INT: the head of John the Baptist

Mark 10:41 N-GMS
GRK: Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: to feel indignant with James and John.
KJV: James and John.
INT: James and John

Mark 11:30 N-GMS
GRK: βάπτισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ
NAS: Was the baptism of John from heaven,
KJV: The baptism of John, was [it] from
INT: baptism of John from heaven

Luke 3:15 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰωάννου μή ποτε
NAS: about John, as to whether
KJV: hearts of John, whether he
INT: concerning John whether ever

Luke 5:33 N-GMS
GRK: Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ
NAS: to Him, The disciples of John often
KJV: do the disciples of John fast often,
INT: the disciples of John fast often

Luke 7:24 N-GMS
GRK: τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν
NAS: When the messengers of John had left,
KJV: when the messengers of John were departed,
INT: the messengers of John he began to speak

Luke 7:24 N-GMS
GRK: ὄχλους περὶ Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε
NAS: about John, What
KJV: concerning John, What
INT: crowds concerning John What have you gone out

Luke 7:28 N-GMS
GRK: γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδεὶς ἔστιν
NAS: greater than John; yet
KJV: prophet than John the Baptist: but
INT: [those] born of women than John no one is

Luke 7:29 N-GMS
GRK: τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
NAS: with the baptism of John.
KJV: with the baptism of John.
INT: the baptism of John

Luke 16:16 N-GMS
GRK: προφῆται μέχρι Ἰωάννου ἀπὸ τότε
NAS: [were proclaimed] until John; since
KJV: [were] until John: since
INT: prophets [were] until John from that time

Luke 20:4 N-GMS
GRK: Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ
NAS: Was the baptism of John from heaven
KJV: The baptism of John, was it from
INT: The baptism of John from heaven

John 1:19 N-GMS
GRK: μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν
NAS: is the testimony of John, when
KJV: is the record of John, when the Jews
INT: testimony of John when sent

John 1:40 N-GMS
GRK: ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων
NAS: who heard John [speak] and followed
KJV: which heard John [speak], and followed
INT: having heard [this] from John and having followed

John 1:42 N-GMS
GRK: ὁ υἱὸς Ἰωάννου σὺ κληθήσῃ
NAS: the son of John; you shall be called
INT: the son of Jonah you will be called

John 3:25 N-GMS
GRK: τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου
NAS: a discussion on the part of John's disciples
KJV: [some] of John's disciples
INT: the disciples of John with [some] Jews

John 5:36 N-GMS
GRK: μείζω τοῦ Ἰωάννου τὰ γὰρ
NAS: is greater than [the testimony of] John; for the works
KJV: witness than [that] of John: for
INT: greater than that of John indeed

John 21:15 N-GMS
GRK: Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς με
NAS: Simon, [son] of John, do you love
INT: Jesus Simon [son] of Jonah love you me

John 21:16 N-GMS
GRK: δεύτερον Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς με
NAS: Simon, [son] of John, do you love
INT: a second time Simon [son] of Jonah love you me

John 21:17 N-GMS
GRK: τρίτον Σίμων Ἰωάννου φιλεῖς με
NAS: Simon, [son] of John, do you love
INT: third time Simon [son] of Jonah have you affection for me

Acts 1:22 N-GMS
GRK: τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς
NAS: with the baptism of John until
KJV: the baptism of John, unto
INT: the baptism of John until the

Acts 4:13 N-GMS
GRK: παρρησίαν καὶ Ἰωάννου καὶ καταλαβόμενοι
NAS: of Peter and John and understood
KJV: of Peter and John, and perceived
INT: boldness and of John and having understood

Acts 12:2 N-GMS
GRK: τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ
NAS: the brother of John put to death
KJV: the brother of John with the sword.
INT: the brother of John with a sword

Acts 12:12 N-GMS
GRK: τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου
NAS: the mother of John who was also called
KJV: the mother of John, whose surname was
INT: the mother of John who is called

Acts 13:24 N-GMS
GRK: προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου
NAS: after John had proclaimed before
KJV: When John had first preached before
INT: having before proclaimed John before [the] face

Acts 18:25 N-GMS
GRK: τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
NAS: only with the baptism of John;
KJV: only the baptism of John.
INT: the baptism of John

Acts 19:3 N-GMS
GRK: Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα
NAS: And they said, Into John's baptism.
KJV: they said, Unto John's baptism.
INT: Into the of John baptism

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page