Ἰωάννῃ
Englishman's Concordance
Ἰωάννῃ (Iōannē) — 5 Occurrences

Matthew 11:4 N-DMS
GRK: Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε
NAS: and report to John what
KJV: and shew John again
INT: Having gone relate to John what you hear

Luke 7:18 N-DMS
GRK: Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples of John reported
KJV: And the disciples of John shewed him
INT: And brought word to John the disciples

Luke 7:22 N-DMS
GRK: Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε
NAS: and report to John what
KJV: and tell John what things
INT: Having gone relate to John what you have seen

Acts 3:4 N-DMS
GRK: σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπεν Βλέψον
NAS: along with John, fixed his gaze
KJV: him with John, said, Look
INT: with John said Look

Revelation 1:1 N-DMS
GRK: δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ
NAS: to His bond-servant John,
KJV: unto his servant John:
INT: servant of him John

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page