Ἰωάννην
Englishman's Concordance
Ἰωάννην (Iōannēn) — 36 Occurrences

Matthew 3:13 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι
NAS: at the Jordan [coming] to John, to be baptized
KJV: Jordan unto John, to be baptized of
INT: to John to be baptized

Matthew 4:21 N-AMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: the [son] of Zebedee, and John his brother,
KJV: Zebedee, and John his brother,
INT: of Zebedee and John the brother

Matthew 14:10 N-AMS
GRK: ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ
NAS: He sent and had John beheaded
KJV: and beheaded John in
INT: he beheaded John in the

Matthew 16:14 N-AMS
GRK: Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν
NAS: Some [say] John the Baptist;
KJV: Some [say that thou art] John the Baptist:
INT: some indeed John the Baptist

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: and James and John his brother,
KJV: James, and John his brother,
INT: James and John the brother

Matthew 21:26 N-AMS
GRK: ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην
NAS: regard John as a prophet.
KJV: all hold John as a prophet.
INT: hold John

Mark 1:14 N-AMS
GRK: παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ
NAS: Now after John had been taken into custody,
KJV: after that John was put in prison,
INT: was delivered up John came

Mark 1:19 N-AMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: the son of Zebedee, and John his brother,
KJV: of Zebedee, and John his brother,
INT: of Zebedee and John the brother

Mark 3:17 N-AMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: the [son] of Zebedee, and John the brother
KJV: and John the brother
INT: Zebedee and John the brother

Mark 5:37 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
NAS: and James and John the brother
KJV: James, and John the brother of James.
INT: James and John the brother

Mark 6:16 N-AMS
GRK: ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην οὗτος ἠγέρθη
NAS: [of it], he kept saying, John, whom
KJV: It is John, whom I
INT: I beheaded John he is risen

Mark 6:17 N-AMS
GRK: ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν
NAS: had sent and had John arrested
KJV: and laid hold upon John, and
INT: seized John and bound

Mark 6:20 N-AMS
GRK: ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην εἰδὼς αὐτὸν
NAS: was afraid of John, knowing
KJV: Herod feared John, knowing that he
INT: feared John knowing him

Mark 8:28 N-AMS
GRK: λέγοντες ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν
NAS: Him, saying, John the Baptist;
KJV: they answered, John the Baptist:
INT: saying John the Baptist

Mark 9:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην καὶ ἀναφέρει
NAS: and James and John, and brought
KJV: James, and John, and leadeth
INT: and John and brings up

Mark 11:32 N-AMS
GRK: εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι
NAS: considered John to have been
KJV: all [men] counted John, that he was
INT: held John indeed that

Mark 14:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην μετ' αὐτοῦ
NAS: and James and John, and began
KJV: James and John, and began
INT: and John with him

Luke 1:13 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην
NAS: and you will give him the name John.
KJV: his name John.
INT: name of him John

Luke 3:2 N-AMS
GRK: θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου
NAS: came to John, the son
KJV: came unto John the son of Zacharias
INT: of God upon John of Zechariah

Luke 3:20 N-AMS
GRK: κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν φυλακῇ
NAS: he locked John up in prison.
KJV: that he shut up John in prison.
INT: he locked up John in prison

Luke 5:10 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου
NAS: [were] James and John, sons
KJV: James, and John, the sons of Zebedee,
INT: James and John sons of Zebedee

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ Φίλιππον
NAS: and James and John; and Philip
KJV: James and John, Philip and
INT: James and John and Philip

Luke 8:51 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον
NAS: Peter and John and James,
KJV: James, and John, and the father
INT: Peter and John and James

Luke 9:9 N-AMS
GRK: ὁ Ἡρῴδης Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα
NAS: I myself had John beheaded;
KJV: Herod said, John have I
INT: Herod John I beheaded

Luke 9:19 N-AMS
GRK: ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν
NAS: and said, John the Baptist,
KJV: answering said, John the Baptist; but
INT: having answered they said John the Baptist

Luke 9:28 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον
NAS: Peter and John and James,
KJV: Peter and John and James,
INT: Peter and John and James

Luke 20:6 N-AMS
GRK: γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι
NAS: for they are convinced that John was a prophet.
KJV: persuaded that John was
INT: indeed they are [that] John a prophet was

Luke 22:8 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών Πορευθέντες
NAS: Peter and John, saying,
KJV: Peter and John, saying, GoINT: Peter and John having said Having gone

John 3:26 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν
NAS: And they came to John and said
KJV: they came unto John, and said
INT: to John and said

John 5:33 N-AMS
GRK: ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην καὶ μεμαρτύρηκεν
NAS: You have sent to John, and he has testified
KJV: sent unto John, and he bare witness
INT: have sent unto John and he has borne witness

Acts 3:3 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι
NAS: When he saw Peter and John about to go
KJV: Peter and John about to go
INT: Peter and John being about to enter

Acts 3:11 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς
NAS: to Peter and John, all
KJV: Peter and John, all the people
INT: and John ran together all

Acts 8:14 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: they sent them Peter and John,
KJV: Peter and John:
INT: Peter and John

Acts 12:25 N-AMS
GRK: διακονίαν συμπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα
NAS: taking along with [them] John, who was also called
KJV: took with them John, whose surname was
INT: mission having taken with [them] John the [one] having been called

Acts 13:5 N-AMS
GRK: δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην
NAS: had John as their helper.
KJV: also John to [their] minister.
INT: moreover also John [as] a helper

Acts 15:37 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενον
NAS: wanted to take John, called Mark,
KJV: to take with them John, whose surname was
INT: also John called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page