908. βάπτισμα (baptisma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 908. βάπτισμα (baptisma) — 21 Occurrences

Matthew 3:7 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν
NAS: coming for baptism, he said
KJV: to his baptism, he said unto them,
INT: to the baptism of him he said

Matthew 20:22 Noun-ANS
GRK: καὶ τὸ βάπτισμα ὁ ἐγὼ
KJV: to be baptized with the baptism that
INT: and the baptism which I

Matthew 20:23 Noun-ANS
GRK: μου πίεσθε βάπτισμα ὃ ἐγὼ
KJV: be baptized with the baptism that
INT: of me you will drink [and the] baptism which I

Matthew 21:25 N-NNS
GRK: τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου
NAS: The baptism of John was from what
KJV: The baptism of John, whence
INT: The baptism of John

Mark 1:4 N-ANS
GRK: καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς
NAS: preaching a baptism of repentance
KJV: preach the baptism of repentance
INT: and proclaiming [a] baptism of repentance for

Mark 10:38 N-ANS
GRK: ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ
NAS: to be baptized with the baptism with which
KJV: be baptized with the baptism that
INT: and the baptism which I

Mark 10:39 N-ANS
GRK: καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ
NAS: and you shall be baptized with the baptism with which
KJV: drink of; and with the baptism that I
INT: and the baptism which I

Mark 11:30 N-NNS
GRK: τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου
NAS: Was the baptism of John from heaven,
KJV: The baptism of John, was
INT: The baptism of John

Luke 3:3 N-ANS
GRK: Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς
NAS: preaching a baptism of repentance
KJV: preaching the baptism of repentance
INT: Jordan proclaiming [the] baptism of repentance for

Luke 7:29 N-ANS
GRK: βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
NAS: having been baptized with the baptism of John.
KJV: being baptized with the baptism of John.
INT: having been baptized [with] the baptism of John

Luke 12:50 N-ANS
GRK: βάπτισμα δὲ ἔχω
NAS: But I have a baptism to undergo,
KJV: I have a baptism to be baptized with;
INT: baptism moreover I have

Luke 20:4 N-NNS
GRK: Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ
NAS: Was the baptism of John from heaven
KJV: The baptism of John, was it
INT: The baptism of John from

Acts 1:22 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως
NAS: beginning with the baptism of John
KJV: from the baptism of John,
INT: from the baptism of John until

Acts 10:37 N-ANS
GRK: μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν
NAS: after the baptism which
KJV: Galilee, after the baptism which John
INT: after the baptism which proclaimed

Acts 13:24 N-ANS
GRK: εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ
NAS: His coming a baptism of repentance
KJV: coming the baptism of repentance
INT: coming of him a baptism of repentance to all

Acts 18:25 N-ANS
GRK: μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
NAS: only with the baptism of John;
KJV: knowing only the baptism of John.
INT: only the baptism of John

Acts 19:3 N-ANS
GRK: τὸ Ἰωάννου βάπτισμα
NAS: And they said, Into John's baptism.
KJV: Unto John's baptism.
INT: the of John baptism

Acts 19:4 N-ANS
GRK: Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τῷ
NAS: baptized with the baptism of repentance,
KJV: baptized with the baptism of repentance,
INT: John baptized [with] a baptism of repentance to the

Romans 6:4 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν
NAS: with Him through baptism into death,
KJV: him by baptism into death:
INT: by the baptism unto the

Ephesians 4:5 N-NNS
GRK: πίστις ἓν βάπτισμα
NAS: faith, one baptism,
KJV: faith, one baptism,
INT: faith one baptism

1 Peter 3:21 N-NNS
GRK: νῦν σώζει βάπτισμα οὐ σαρκὸς
NAS: Corresponding to that, baptism now
KJV: whereunto [even] baptism doth
INT: now saves [the] baptism not of flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page