909. βαπτισμός (baptismos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 909. βαπτισμός (baptismos) — 5 Occurrences

Mark 7:4 N-AMP
GRK: παρέλαβον κρατεῖν βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ
NAS: in order to observe, such as the washing of cups
KJV: to hold, [as] the washing of cups,
INT: they received to hold washings of cups and

Mark 7:8 Noun-AMP
GRK: τῶν ἀνθρώπων βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ
KJV: of men, [as] the washing of pots
INT: of men the washings of vessels and

Colossians 2:12 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βαπτισμῷ ἐν ᾧ
INT: in baptism in which

Hebrews 6:2 N-GMP
GRK: βαπτισμῶν διδαχῆς ἐπιθέσεώς
NAS: of instruction about washings and laying
KJV: Of the doctrine of baptisms, and
INT: about washings of instruction of laying on

Hebrews 9:10 N-DMP
GRK: καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς δικαιώματα σαρκὸς
NAS: and various washings, regulations
KJV: and divers washings, and carnal
INT: and various washings ordinances of flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page