Βαραββᾶν
Englishman's Concordance
Βαραββᾶν (Barabban) — 9 Occurrences

Matthew 27:16 N-AMS
GRK: λεγόμενον Ἰησοῦν Βαραββᾶν
NAS: prisoner, called Barabbas.
KJV: prisoner, called Barabbas.
INT: called Barabbas

Matthew 27:17 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν
NAS: me to release for you? Barabbas, or
KJV: unto you? Barabbas, or
INT: - Barabbas or Jesus

Matthew 27:20 N-AMS
GRK: αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ
NAS: to ask for Barabbas and to put
KJV: they should ask Barabbas, and
INT: they should ask for Barabbas moreover

Matthew 27:21 N-AMS
GRK: εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν
NAS: for you? And they said, Barabbas.
KJV: They said, Barabbas.
INT: they said Barabbas

Matthew 27:26 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ
NAS: he released Barabbas for them; but after having Jesus
KJV: released he Barabbas unto them:
INT: to them Barabbas moreover

Mark 15:11 N-AMS
GRK: μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς
NAS: [to ask] him to release Barabbas for them instead.
KJV: release Barabbas unto them.
INT: rather Barabbas he might release to them

Mark 15:15 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν καὶ παρέδωκεν
NAS: released Barabbas for them, and after having Jesus
KJV: released Barabbas unto them,
INT: to them Barabbas and delivered

Luke 23:18 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν
NAS: and release for us Barabbas!
KJV: release unto us Barabbas:
INT: to us Barabbas

John 18:40 N-AMS
GRK: ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν ἦν δὲ
NAS: Not this Man, but Barabbas. Now
KJV: this man, but Barabbas. Now Barabbas
INT: but Barabbas was moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page