ἐβάπτισεν
Englishman's Concordance
ἐβάπτισεν (ebaptisen) — 4 Occurrences

Acts 1:5 V-AIA-3S
GRK: Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς
NAS: for John baptized with water,
KJV: John truly baptized with water; but
INT: John indeed baptized with water you

Acts 8:38 V-AIA-3S
GRK: εὐνοῦχος καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν
NAS: as the eunuch, and he baptized him.
KJV: the eunuch; and he baptized him.
INT: eunuch and he baptized him

Acts 11:16 V-AIA-3S
GRK: Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς
NAS: John baptized with water,
KJV: John indeed baptized with water; but
INT: John indeed baptized with water you

Acts 19:4 V-AIA-3S
GRK: Παῦλος Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας
NAS: John baptized with the baptism
KJV: verily baptized with the baptism
INT: Paul John baptized [with] a baptism of repentance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
βάπτισμα — 19 Occ.
βαπτίσματος — 2 Occ.
βαπτισμῷ — 1 Occ.
βαπτισμῶν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page