βαπτισθήσεσθε
Englishman's Concordance
βαπτισθήσεσθε (baptisthēsesthe) — 4 Occurrences

Matthew 20:23 V-FIP-2P
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ
KJV: I am baptized with: but
INT: I am baptized you shall be baptized [with] but

Mark 10:39 V-FIP-2P
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε
NAS: with which I am baptized.
KJV: am baptized withal shall ye be baptized:
INT: I am baptized [with] you will be baptized [with]

Acts 1:5 V-FIP-2P
GRK: ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ
NAS: with water, but you will be baptized with the Holy
KJV: but ye shall be baptized with the Holy
INT: with [the] Spirit will be baptized Holy not

Acts 11:16 V-FIP-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι
NAS: with water, but you will be baptized with the Holy
KJV: but ye shall be baptized with the Holy
INT: you however will be baptized with [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page