ἐβλήθη
Englishman's Concordance
ἐβλήθη (eblēthē) — 9 Occurrences

John 15:6 V-AIP-3S
GRK: ἐν ἐμοί ἐβλήθη ἔξω ὡς
NAS: does not abide in Me, he is thrown away
KJV: in me, he is cast forth as
INT: in me he is thrown out as

Revelation 8:7 V-AIP-3S
GRK: αἵματι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: with blood, and they were thrown to the earth;
KJV: and they were cast upon
INT: blood and it was cast upon the

Revelation 8:8 V-AIP-3S
GRK: πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: with fire was thrown into the sea;
KJV: with fire was cast into
INT: with fire burning was cast into the

Revelation 12:9 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων
NAS: dragon was thrown down, the serpent
KJV: dragon was cast out, that old
INT: And was cast [out] the dragon

Revelation 12:9 V-AIP-3S
GRK: οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: world; he was thrown down to the earth,
KJV: world: he was cast out into
INT: habitable [world] whole he was cast into the

Revelation 12:10 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ
NAS: of our brethren has been thrown down, he who accuses
INT: of him because is thrown down the accuser

Revelation 12:13 V-AIP-3S
GRK: δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: saw that he was thrown down to the earth,
KJV: saw that he was cast unto the earth,
INT: dragon that he was cast into the

Revelation 20:10 V-AIP-3S
GRK: πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: who deceived them was thrown into the lake
KJV: them was cast into
INT: misleads them was cast into the

Revelation 20:15 V-AIP-3S
GRK: ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν
NAS: of life, he was thrown into the lake
KJV: of life was cast into
INT: of life written he was cast into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 906
124 Occurrences


ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.
βάλλουσιν — 4 Occ.
βάλω — 3 Occ.
βάλωσιν — 1 Occ.
βαλοῦσα — 1 Occ.
βαλοῦσιν — 3 Occ.
βεβληκότος — 1 Occ.
βεβλημένην — 1 Occ.
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
Additional Entries
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page