βαλεῖν
Englishman's Concordance
βαλεῖν (balein) — 8 Occurrences

Matthew 10:34 V-ANA
GRK: ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ
NAS: that I came to bring peace
KJV: that I am come to send peace on
INT: that I came to bring peace to

Matthew 10:34 V-ANA
GRK: οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ
NAS: I did not come to bring peace,
KJV: I came not to send peace, but
INT: not I came to bring peace but

Matthew 15:26 V-ANA
GRK: τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις
NAS: bread and throw it to the dogs.
KJV: bread, and to cast [it] to dogs.
INT: children and to cast [it] to the dogs

Matthew 25:27 V-ANA
GRK: σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά
NAS: you ought to have put my money
KJV: therefore to have put my
INT: you therefore to put the money

Matthew 27:6 V-ANA
GRK: Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς
NAS: It is not lawful to put them into the temple treasury,
KJV: not lawful for to put them into
INT: not It is lawful to put them into

Mark 7:27 V-ANA
GRK: τοῖς κυναρίοις βαλεῖν
NAS: bread and throw it to the dogs.
KJV: bread, and to cast [it] unto the dogs.
INT: to the dogs cast [it]

Luke 12:49 V-ANA
GRK: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν
NAS: I have come to cast fire
KJV: I am come to send fire on
INT: Fire I came to cast upon the

Revelation 2:14 V-ANA
GRK: τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον
NAS: Balak to put a stumbling block
KJV: Balac to cast a stumblingblock
INT: Balak to cast a snare before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 906
124 Occurrences


ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.
βάλλουσιν — 4 Occ.
βάλω — 3 Occ.
βάλωσιν — 1 Occ.
βαλοῦσα — 1 Occ.
βαλοῦσιν — 3 Occ.
βεβληκότος — 1 Occ.
βεβλημένην — 1 Occ.
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
Additional Entries
Βαλαὰμ — 3 Occ.
Βαλὰκ — 1 Occ.
βαλλάντια — 1 Occ.
βαλλάντιον — 2 Occ.
βαλλαντίου — 1 Occ.
ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page