βάλε
Englishman's Concordance
βάλε (bale) — 9 Occurrences

Matthew 4:6 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω
NAS: of God, throw Yourself
KJV: the Son of God, cast thyself down:
INT: of God throw yourself down

Matthew 5:29 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: tear it out and throw it from you; for it is better
KJV: out, and cast [it] from thee:
INT: it and cast [it] from you

Matthew 5:30 V-AMA-2S
GRK: αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: cut it off and throw it from you; for it is better
KJV: off, and cast [it] from thee:
INT: it and cast [it] from you

Matthew 17:27 V-AMA-2S
GRK: εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ
NAS: to the sea and throw in a hook,
KJV: to the sea, and cast an hook, and
INT: to sea cast a hook and

Matthew 18:8 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: cut it off and throw it from you; it is better
KJV: off, and cast [them] from thee:
INT: them and cast [them] from you

Matthew 18:9 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ
NAS: pluck it out and throw it from you. It is better
KJV: out, and cast [it] from thee:
INT: it and cast [it] from you

Luke 4:9 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν
NAS: of God, throw Yourself
KJV: the Son of God, cast thyself down
INT: of God cast yourself from here

John 18:11 V-AMA-2S
GRK: τῷ Πέτρῳ Βάλε τὴν μάχαιραν
NAS: to Peter, Put the sword
KJV: Jesus unto Peter, Put up thy sword
INT: to Peter Put the sword

John 20:27 V-AMA-2S
GRK: σου καὶ βάλε εἰς τὴν
NAS: here your hand and put it into My side;
KJV: hand, and thrust [it] into my
INT: of you and put [it] into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 906
124 Occurrences


ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.
βάλλουσιν — 4 Occ.
βάλω — 3 Occ.
βάλωσιν — 1 Occ.
βαλοῦσα — 1 Occ.
βαλοῦσιν — 3 Occ.
βεβληκότος — 1 Occ.
βεβλημένην — 1 Occ.
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
Additional Entries
βαθεῖ — 1 Occ.
βαθέως — 1 Occ.
βαθύ — 1 Occ.
βαΐα — 1 Occ.
Βαλαὰμ — 3 Occ.
Βαλὰκ — 1 Occ.
βαλλάντια — 1 Occ.
βαλλάντιον — 2 Occ.
βαλλαντίου — 1 Occ.
ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page