βάλλει
Englishman's Concordance
βάλλει (ballei) — 6 Occurrences

Mark 2:22 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον
NAS: No one puts new wine
KJV: And no man putteth new wine
INT: And no one puts wine new

Mark 12:41 V-PIA-3S
GRK: ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς
NAS: the people were putting money
KJV: how the people cast money into
INT: the crowd cast money into

Luke 5:37 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον
NAS: And no one puts new wine
KJV: And no man putteth new wine
INT: And no one puts wine new

John 13:5 V-PIA-3S
GRK: εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς
NAS: Then He poured water into the basin,
KJV: After that he poureth water into
INT: afterward he pours water into

1 John 4:18 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον
NAS: love casts out fear,
KJV: perfect love casteth out fear:
INT: love out casts fear

Revelation 6:13 V-PIA-3S
GRK: ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους
NAS: as a fig tree casts its unripe figs
KJV: a fig tree casteth her
INT: as a fig tree casts the unripe figs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 906
124 Occurrences


ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.
βάλλουσιν — 4 Occ.
βάλω — 3 Occ.
βάλωσιν — 1 Occ.
βαλοῦσα — 1 Occ.
βαλοῦσιν — 3 Occ.
βεβληκότος — 1 Occ.
βεβλημένην — 1 Occ.
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
Additional Entries
βαλλάντιον — 2 Occ.
βαλλαντίου — 1 Occ.
ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page