βαπτίζων
Englishman's Concordance
βαπτίζων (baptizōn) — 7 Occurrences

Mark 1:4 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ
NAS: John the Baptist appeared
KJV: John did baptize in the wilderness,
INT: John baptizing in the

Mark 6:14 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ
NAS: John the Baptist has risen
KJV: That John the Baptist was risen from
INT: John the Baptist is risen from among

John 1:28 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰωάννης βαπτίζων
NAS: where John was baptizing.
KJV: John was baptizing.
INT: John baptizing

John 1:31 V-PPA-NMS
GRK: ἐν ὕδατι βαπτίζων
NAS: to Israel, I came baptizing in water.
KJV: I come baptizing with water.
INT: with water baptizing

John 1:33 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι
NAS: upon Him, this is the One who baptizes in the Holy
KJV: is he which baptizeth with
INT: it is who baptizes with [the] Spirit

John 3:23 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν
NAS: John also was baptizing in Aenon near
KJV: also was baptizing in Aenon
INT: John baptizing in Aenon

John 10:40 V-PPA-NMS
GRK: τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν
NAS: was first baptizing, and He was staying
KJV: John at first baptized; and there
INT: first baptizing and he abode

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page