John 1:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2504 [e]κἀγὼ
kagō
And IPPro-N1S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]ᾔδειν
ēdein
knewV-LIA-1S
846 [e]αὐτόν,
auton
Him;PPro-AM3S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
3992 [e]πέμψας
pempsas
having sentV-APA-NMS
1473 [e]με
me
mePPro-A1S
907 [e]βαπτίζειν
baptizein
to baptizeV-PNA
1722 [e]ἐν
en
withPrep
5204 [e]ὕδατι
hydati
water,N-DNS
1565 [e]ἐκεῖνός
ekeinos
HeDPro-NMS
1473 [e]μοι
moi
to mePPro-D1S
3004 [e]εἶπεν
eipen
said,V-AIA-3S
1909 [e]Ἐφ’
Eph’
UponPrep
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3708 [e]ἴδῃς
idēs
you shall seeV-ASA-2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4151 [e]Πνεῦμα
Pneuma
SpiritN-ANS
2597 [e]καταβαῖνον
katabainon
descendingV-PPA-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3306 [e]μένον
menon
abidingV-PPA-ANS
1909 [e]ἐπ’
ep’
onPrep
846 [e]αὐτόν,
auton
Him,PPro-AM3S
3778 [e]οὗτός
houtos
HeDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
907 [e]βαπτίζων
baptizōn
baptizingV-PPA-NMS
1722 [e]ἐν
en
withPrep
4151 [e]Πνεύματι
Pneumati
[the] SpiritN-DNS
40 [e]Ἁγίῳ.
Hagiō
Holy.Adj-DNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: Nestle 1904
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Κἀγὼ οὐκ ᾒδειν αὐτόν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἴπεν, Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἐφ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ

John 1:33 Hebrew Bible
ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃

John 1:33 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܠܐ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ ܗܘ ܐܡܪ ܠܝ ܕܐܝܢܐ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܗܢܘ ܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I did not recognize Him, but He who sent me to baptize in water said to me, 'He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the One who baptizes in the Holy Spirit.'

King James Bible
And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.

Holman Christian Standard Bible
I didn't know Him, but He who sent me to baptize with water told me, 'The One you see the Spirit descending and resting on--He is the One who baptizes with the Holy Spirit.'
Treasury of Scripture Knowledge

I knew.

John 1:31 And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, …

Matthew 3:13-15 Then comes Jesus from Galilee to Jordan to John, to be baptized of him…

the same.

John 3:5,34 Jesus answered, Truly, truly, I say to you, Except a man be born …

Matthew 3:11,14 I indeed baptize you with water to repentance. but he that comes …

Mark 1:7,8 And preached, saying, There comes one mightier than I after me, the …

Luke 3:16 John answered, saying to them all, I indeed baptize you with water; …

Acts 1:5 For John truly baptized with water; but you shall be baptized with …

Acts 2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak …

Acts 10:44-47 While Peter yet spoke these words, the Holy Ghost fell on all them …

Acts 11:15,16 And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at …

Acts 19:2-6 He said to them, Have you received the Holy Ghost since you believed? …

1 Corinthians 12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be …

Titus 3:5,6 Not by works of righteousness which we have done, but according to …

Links
John 1:33John 1:33 NIVJohn 1:33 NLTJohn 1:33 ESVJohn 1:33 NASBJohn 1:33 KJVJohn 1:33 Bible AppsJohn 1:33 Biblia ParalelaJohn 1:33 Chinese BibleJohn 1:33 French BibleJohn 1:33 German BibleBible Hub
John 1:32
Top of Page
Top of Page