ἀλλ'
Englishman's Concordance
ἀλλ' (all') — 223 Occurrences

Matthew 4:4 Conj
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ παντὶ
KJV: bread alone, but by every
INT: the man but by every

Matthew 5:15 Conj
GRK: τὸν μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν
KJV: under a bushel, but on a candlestick;
INT: a basket but upon the

Matthew 5:39 Conj
GRK: τῷ πονηρῷ ἀλλ' ὅστις σε
KJV: not evil: but whosoever shall smite
INT: the evil [person] but whoever you

Matthew 7:21 Conj
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀλλ' ὁ ποιῶν
KJV: of heaven; but he that doeth
INT: of the heavens but he who does

Matthew 9:12 Conj
GRK: ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς
KJV: a physician, but they that are
INT: are strong of a physician but they who sick

Matthew 16:17 Conj
GRK: ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ' ὁ πατήρ
KJV: revealed [it] unto thee, but my Father
INT: revealed [it] to you but the Father

Matthew 19:11 Conj
GRK: λόγον τοῦτον ἀλλ' οἷς δέδοται
KJV: saying, save [they] to whom
INT: statement this but only [those] to whom it has been given

Matthew 20:23 Conj
GRK: τοῦτο δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
KJV: to give, but [it shall be given to them] for whom
INT: this to give but [to those] for whom it has been prepared

Matthew 20:26 Conj
GRK: ἐν ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἐὰν
KJV: among you: but whosoever will
INT: among you but whoever if

Matthew 22:30 Conj
GRK: οὔτε γαμίζονται ἀλλ' ὡς ἄγγελοι
KJV: nor are given in marriage, but are as
INT: nor are given in marriage but like angels

Matthew 24:6 Conj
GRK: γὰρ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω ἐστὶν
KJV: come to pass, but the end
INT: indeed to take place but not yet is

Matthew 26:39 Conj
GRK: ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σύ
KJV: I will, but as thou
INT: I will but as you

Mark 1:45 Conj
GRK: πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ' ἔξω ἐπ'
KJV: into the city, but was without
INT: city to enter but out in

Mark 2:17 Conj
GRK: ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς
KJV: of the physician, but they that are
INT: are strong of a physician but they who sick

Mark 3:27 Conj
GRK: ἀλλ' οὐ δύναται
INT: But not is able

Mark 4:22 Conj
GRK: ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ' ἵνα ἔλθῃ
KJV: secret, but that
INT: has taken place a secret thing but that it should come

Mark 6:52 Conj
GRK: τοῖς ἄρτοις ἀλλ' ἦν αὐτῶν
INT: the loaves for was of them

Mark 7:19 Conj
GRK: τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς τὴν
KJV: his heart, but into the belly,
INT: the heart but into the

Mark 7:25 Conj
GRK: ἀλλ' εὐθὺς ἀκούσασα
INT: but immediately Having heard

Mark 9:22 Conj
GRK: ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ' εἴ τι
KJV: destroy him: but if thou canst
INT: it might destroy him but if anything

Mark 10:27 Conj
GRK: ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ
KJV: men [it is] impossible, but not with
INT: men [it is] impossible but not with

Mark 10:40 Conj
GRK: ἐμὸν δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
KJV: to give; but [it shall be given to them] for whom
INT: mine to give but [to those] for whom it has been prepared

Mark 10:43 Conj
GRK: ἐν ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἂν
KJV: among you: but whosoever will
INT: among you but whoever anyhow

Mark 12:14 Conj
GRK: πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας
KJV: of men, but teachest
INT: appearance of men but with truth

Mark 12:25 Conj
GRK: οὔτε γαμίζονται ἀλλ' εἰσὶν ὡς
KJV: nor are given in marriage; but are as
INT: nor are given in marriage but are like

Mark 13:7 Conj
GRK: δεῖ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω τὸ
KJV: needs be; but the end
INT: it must come to pass but not yet [is] the

Mark 13:11 Conj
GRK: τί λαλήσητε ἀλλ' ὃ ἐὰν
KJV: do ye premeditate: but whatsoever
INT: what you should say but whatever if

Mark 14:29 Conj
GRK: πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ' οὐκ ἐγώ
NAS: all may fall away, yet I will not.
KJV: shall be offended, yet [will] not
INT: all will fall away yet not I

Mark 14:36 Conj
GRK: ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ' οὐ τί
NAS: this cup from Me; yet not what I will,
KJV: from me: nevertheless not what
INT: from me but not what

Mark 14:49 Conj
GRK: ἐκρατήσατέ με ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν
KJV: me not: but the scriptures must
INT: you did seize me but [it is] that might be fulfilled

Luke 4:4 Conj
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ παντὶ
KJV: bread alone, but by every
INT: the man but by every

Luke 8:16 Conj
GRK: κλίνης τίθησιν ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας
KJV: [it] under a bed; but setteth [it] on
INT: a bed puts [it] but on a lampstand

Luke 8:27 Conj
GRK: οὐκ ἔμενεν ἀλλ' ἐν τοῖς
KJV: in [any] house, but in the tombs.
INT: not did abide but in the

Luke 11:33 Conj
GRK: τὸν μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν
KJV: under a bushel, but on a candlestick,
INT: the basket but upon the

Luke 12:51 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἢ διαμερισμόν
KJV: you, Nay; but rather division:
INT: I say to you but rather division

Luke 13:3 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ
KJV: you, Nay: but, except ye repent,
INT: I say to you but if not

Luke 13:5 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ
KJV: you, Nay: but, except ye repent,
INT: I say to you but if not

Luke 14:10 Conj
GRK: ἀλλ' ὅταν κληθῇς
KJV: But when thou art bidden,
INT: But when you are invited

Luke 14:13 Conj
GRK: ἀλλ' ὅταν δοχὴν
KJV: But when thou makest
INT: but when a feast

Luke 16:30 Conj
GRK: πάτερ Ἀβραάμ ἀλλ' ἐάν τις
KJV: father Abraham: but if one
INT: father Abraham but if one

Luke 17:8 Conj
GRK: ἀλλ' οὐχὶ ἐρεῖ
KJV: And will not rather say
INT: but not will he say

Luke 18:13 Conj
GRK: τὸν οὐρανόν ἀλλ' ἔτυπτεν τὸ
KJV: unto heaven, but smote upon
INT: heaven but was striking the

Luke 20:21 Conj
GRK: λαμβάνεις πρόσωπον ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας
KJV: the person [of any], but teachest
INT: take person but with truth

Luke 21:9 Conj
GRK: γενέσθαι πρῶτον ἀλλ' οὐκ εὐθέως
KJV: come to pass; but the end
INT: take place first but not immediately [is]

Luke 22:26 Conj
GRK: οὐχ οὕτως ἀλλ' ὁ μείζων
KJV: [be] so: but he that is greatest
INT: not thus [shall be] but the greatest

Luke 22:53 Conj
GRK: ἐπ' ἐμέ ἀλλ' αὕτη ἐστὶν
KJV: against me: but this is
INT: against me but this is

Luke 23:15 Conj
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης
NAS: No, nor has Herod,
KJV: No, nor yet Herod:
INT: but not even Herod

John 1:8 Conj
GRK: τὸ φῶς ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ
KJV: Light, but [was sent] to
INT: the light but that he might witness

John 1:13 Conj
GRK: θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ θεοῦ
KJV: the will of man, but of God.
INT: will of man but of of God

John 1:31 Conj
GRK: ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ
KJV: not: but that
INT: knew him but that he might appear

John 1:33 Conj
GRK: ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ὁ πέμψας
KJV: him not: but he that sent me
INT: knew him but the [one] having sent

John 3:8 Conj
GRK: αὐτοῦ ἀκούεις ἀλλ' οὐκ οἶδας
KJV: the sound thereof, but canst not
INT: of it you hear but not know

John 3:16 Conj
GRK: μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν
KJV: not perish, but have everlasting
INT: not might perish but might have life

John 3:17 Conj
GRK: τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σωθῇ
KJV: condemn the world; but that the world
INT: the world but that might be saved

John 3:28 Conj
GRK: ὁ χριστός ἀλλ' ὅτι Ἀπεσταλμένος
KJV: not the Christ, but that I am
INT: the Christ but that sent

John 3:36 Conj
GRK: ὄψεται ζωήν ἀλλ' ἡ ὀργὴ
KJV: see life; but the wrath of God
INT: will see life but the wrath

John 4:2 Conj
GRK: οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ' οἱ μαθηταὶ
KJV: baptized not, but his disciples,)
INT: not was baptizing but the disciples

John 6:26 Conj
GRK: εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε
KJV: the miracles, but because
INT: you saw signs but because you ate

John 6:32 Conj
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ' ὁ πατήρ
KJV: from heaven; but my Father
INT: heaven but the Father

John 6:36 Conj
GRK: ἀλλ' εἶπον ὑμῖν
KJV: But I said unto you,
INT: But I said to you

John 6:64 Conj
GRK: ἀλλ' εἰσὶν ἐξ
KJV: But there are some
INT: but they are of

John 7:22 Conj
GRK: Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν
KJV: of Moses, but of the fathers;)
INT: Moses it is but of the

John 7:28 Conj
GRK: οὐκ ἐλήλυθα ἀλλ' ἔστιν ἀληθινὸς
KJV: of myself, but he that sent me
INT: not I have come but is true

John 7:44 Conj
GRK: πιάσαι αὐτόν ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν
KJV: have taken him; but no man laid
INT: to seize him but no one laid

John 8:12 Conj
GRK: τῇ σκοτίᾳ ἀλλ' ἕξει τὸ
KJV: in darkness, but shall have the light
INT: the darkness but will have the

John 8:16 Conj
GRK: οὐκ εἰμί ἀλλ' ἐγὼ καὶ
KJV: not alone, but I and
INT: not I am but I and

John 8:26 Conj
GRK: καὶ κρίνειν ἀλλ' ὁ πέμψας
KJV: of you: but he that sent me
INT: and to judge but the [one] having sent

John 8:42 Conj
GRK: ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ' ἐκεῖνός με
KJV: of myself, but he sent
INT: myself have I come but he me

John 9:3 Conj
GRK: γονεῖς αὐτοῦ ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ
KJV: his parents: but that the works
INT: parents of him but that should appear

John 9:31 Conj
GRK: οὐκ ἀκούει ἀλλ' ἐάν τις
KJV: not sinners: but if any man
INT: not does hear but if anyone

John 10:8 Conj
GRK: καὶ λῃσταί ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν
KJV: and robbers: but the sheep did
INT: and robbers but not did hear

John 10:18 Conj
GRK: ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ' ἐγὼ τίθημι
KJV: from me, but I lay
INT: from me but I lay down

John 11:4 Conj
GRK: πρὸς θάνατον ἀλλ' ὑπὲρ τῆς
KJV: unto death, but for the glory
INT: unto death but for the

John 11:30 Conj
GRK: τὴν κώμην ἀλλ' ἦν ἔτι
KJV: into the town, but was in
INT: the village but was still

John 11:52 Conj
GRK: ἔθνους μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ
KJV: nation only, but that also
INT: nation only but that also

John 12:6 Conj
GRK: ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ' ὅτι κλέπτης
KJV: for the poor; but because he was
INT: he was caring to him but because a thief

John 12:9 Conj
GRK: Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ
KJV: sake only, but that
INT: Jesus only but that also

John 12:16 Conj
GRK: τὸ πρῶτον ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη
KJV: disciples at the first: but when Jesus
INT: from the first but when was glorified

John 12:47 Conj
GRK: τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σώσω
KJV: judge the world, but to save
INT: the world but that I might save

John 12:49 Conj
GRK: οὐκ ἐλάλησα ἀλλ' ὁ πέμψας
KJV: of myself; but the Father which sent
INT: not spoke but the having sent

John 13:10 Conj
GRK: πόδας νίψασθαι ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς
KJV: to wash [his] feet, but is clean
INT: feet to wash but is clean

John 13:10 Conj
GRK: καθαροί ἐστε ἀλλ' οὐχὶ πάντες
KJV: are clean, but not all.
INT: clean are but not all

John 13:18 Conj
GRK: τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ' ἵνα ἡ
KJV: I have chosen: but that
INT: whom I chose but that the

John 14:31 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα γνῷ
KJV: But that the world
INT: but that might know

John 15:16 Conj
GRK: με ἐξελέξασθε ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην
KJV: chosen me, but I have chosen
INT: me chose but I chose

John 15:19 Conj
GRK: οὐκ ἐστέ ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην
KJV: of the world, but I have chosen
INT: not you are but I chose

John 15:25 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ
KJV: But [this cometh to pass], that
INT: But that might be fulfilled

John 16:2 Conj
GRK: ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ' ἔρχεται ὥρα
KJV: out of the synagogues: yea, the time
INT: they will put you but is coming an hour

John 16:6 Conj
GRK: ἀλλ' ὅτι ταῦτα
KJV: But because I have said
INT: But because these things

John 16:7 Conj
GRK: ἀλλ' ἐγὼ τὴν
KJV: Nevertheless I tell
INT: But I the

John 16:12 Conj
GRK: ὑμῖν λέγειν ἀλλ' οὐ δύνασθε
KJV: unto you, but ye cannot
INT: to you to say but not you are able

John 16:13 Conj
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα ἀκούσει
KJV: himself; but whatsoever
INT: from himself but whatever he may hear

John 16:20 Conj
GRK: ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἀλλ' ἡ λύπη
KJV: ye shall be sorrowful, but your sorrow
INT: you will be grieved but the grief

John 17:15 Conj
GRK: τοῦ κόσμου ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς
KJV: the world, but that
INT: the world but that you should keep

John 19:21 Conj
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος
KJV: The King of the Jews; but that he
INT: of the Jews but that he

John 19:34 Conj
GRK: ἀλλ' εἷς τῶν
KJV: But one of the soldiers
INT: but one of the

John 21:23 Conj
GRK: οὐκ ἀποθνήσκει ἀλλ' Ἐὰν αὐτὸν
KJV: not die; but, If I will
INT: not he dies but If him

Acts 4:17 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα μὴ
KJV: But that it spread
INT: But that not

Acts 4:32 Conj
GRK: ἴδιον εἶναι ἀλλ' ἦν αὐτοῖς
KJV: was his own; but they had
INT: his own was but were to them

Acts 5:13 Conj
GRK: κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ' ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς
NAS: to associate with them; however, the people
KJV: to them: but the people
INT: join them but magnified them

Acts 7:48 Conj
GRK: ἀλλ' οὐχ ὁ
NAS: However, the Most High does not dwell
KJV: Howbeit the most High dwelleth
INT: But not the

Acts 10:35 Conj
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ
KJV: But in every
INT: but in every

Acts 13:25 Conj
GRK: εἰμὶ ἐγώ ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται
KJV: not [he]. But, behold,
INT: am I [he] but Behold he comes

Acts 19:2 Conj
GRK: πρὸς αὐτόν Ἀλλ' οὐδ' εἰ
KJV: unto him, We have not so much as
INT: to him but not even whether [a]

Acts 20:24 Conj
GRK: ἀλλ' οὐδενὸς λόγου
KJV: But none of these things
INT: But not any account

Romans 1:21 Conj
GRK: ἢ ηὐχαρίστησαν ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν
KJV: were thankful; but became vain
INT: or were thankful but they became futile in

Romans 2:13 Conj
GRK: τῷ θεῷ ἀλλ' οἱ ποιηταὶ
KJV: before God, but the doers of the law
INT: God but the doers

Romans 2:29 Conj
GRK: ἀλλ' ὁ ἐν
KJV: But he [is] a Jew,
INT: but he that [is] in

Romans 2:29 Conj
GRK: ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ
KJV: of men, but of God.
INT: of men but of

Romans 4:2 Conj
GRK: ἔχει καύχημα ἀλλ' οὐ πρὸς
KJV: [whereof] to glory; but not
INT: he has ground of boasting but not toward

Romans 4:10 Conj
GRK: ἐν περιτομῇ ἀλλ' ἐν ἀκροβυστίᾳ
KJV: circumcision, but in
INT: in circumcision but in uncircumcision

Romans 4:20 Conj
GRK: τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ' ἐνεδυναμώθη τῇ
KJV: through unbelief; but was strong
INT: through unbelief but was strengthened

Romans 5:15 Conj
GRK: Ἀλλ' οὐχ ὡς
KJV: But not as
INT: But [shall] not as

Romans 7:15 Conj
GRK: τοῦτο πράσσω ἀλλ' ὃ μισῶ
KJV: do I not; but what I hate,
INT: this I do but what I hate

Romans 8:37 Conj
GRK: ἀλλ' ἐν τούτοις
KJV: Nay, in all
INT: But in these things

Romans 9:7 Conj
GRK: πάντες τέκνα ἀλλ' Ἐν Ἰσαὰκ
KJV: [are they] all children: but, In Isaac
INT: [are] all children but In Issac

Romans 9:12 Conj
GRK: ἐξ ἔργων ἀλλ' ἐκ τοῦ
INT: of works but of him who

Romans 9:32 Conj
GRK: ἐκ πίστεως ἀλλ' ὡς ἐξ
KJV: by faith, but as it were by
INT: by faith but as by

Romans 10:2 Conj
GRK: θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ' οὐ κατ'
KJV: a zeal of God, but not according
INT: for God they have but not according to

Romans 10:16 Conj
GRK: Ἀλλ' οὐ πάντες
NAS: However, they did not all heed
KJV: But they have not
INT: But not all

1 Corinthians 2:4 Conj
GRK: σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν ἀποδείξει
KJV: of man's wisdom, but in demonstration
INT: of wisdom words but in demonstration

1 Corinthians 2:5 Conj
GRK: σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐν δυνάμει
KJV: the wisdom of men, but in the power
INT: wisdom of men but in power

1 Corinthians 2:13 Conj
GRK: σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν διδακτοῖς
KJV: teacheth, but which the Holy
INT: wisdom words but in [those] taught

1 Corinthians 3:1 Conj
GRK: ὡς πνευματικοῖς ἀλλ' ὡς σαρκίνοις
KJV: as unto spiritual, but as unto carnal,
INT: as to spiritual but as to fleshly

1 Corinthians 3:2 Conj
GRK: γὰρ ἐδύνασθε Ἀλλ' οὐδὲ ἔτι
NAS: able [to receive it]. Indeed, even
KJV: not able [to bear it], neither yet now
INT: indeed were you able but neither yet

1 Corinthians 3:7 Conj
GRK: ὁ ποτίζων ἀλλ' ὁ αὐξάνων
KJV: he that watereth; but God
INT: he that waters but who gives growth

1 Corinthians 4:3 Conj
GRK: ἀνθρωπίνης ἡμέρας ἀλλ' οὐδὲ ἐμαυτὸν
NAS: court; in fact, I do not even
KJV: man's judgment: yea, I judge not
INT: man's court But neither myself

1 Corinthians 4:4 Conj
GRK: ἐμαυτῷ σύνοιδα ἀλλ' οὐκ ἐν
NAS: against myself, yet I am not by this
KJV: nothing by myself; yet am I not
INT: in myself I am conscious but not by

1 Corinthians 4:14 Conj
GRK: γράφω ταῦτα ἀλλ' ὡς τέκνα
KJV: to shame you, but as my
INT: do I write these things but as children

1 Corinthians 4:15 Conj
GRK: ἐν Χριστῷ ἀλλ' οὐ πολλοὺς
NAS: in Christ, yet [you would] not [have] many
KJV: in Christ, yet [have ye] not many
INT: in Christ yet not many

1 Corinthians 4:20 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλ' ἐν δυνάμει
KJV: in word, but in power.
INT: of God [is] but in power

1 Corinthians 5:8 Conj
GRK: καὶ πονηρίας ἀλλ' ἐν ἀζύμοις
KJV: wickedness; but with
INT: and wickedness but with unleavened [bread]

1 Corinthians 6:12 Conj
GRK: μοι ἔξεστιν ἀλλ' οὐ πάντα
KJV: are lawful unto me, but all things are
INT: to me are lawful but not all things

1 Corinthians 6:12 Conj
GRK: μοι ἔξεστιν ἀλλ' οὐκ ἐγὼ
KJV: are lawful for me, but I will
INT: to me are lawful but not I

1 Corinthians 7:21 Conj
GRK: σοι μελέτω ἀλλ' εἰ καὶ
KJV: not for it: but if thou mayest
INT: to you let it be a care but if moreover

1 Corinthians 8:6 Conj
GRK: ἀλλ' ἡμῖν εἷς
NAS: yet for us there is [but] one God,
KJV: But to us [there is but] one
INT: but to us [there is] one

1 Corinthians 8:7 Conj
GRK: Ἀλλ' οὐκ ἐν
NAS: However not all men have this
KJV: Howbeit [there is] not in
INT: But not in

1 Corinthians 9:12 Conj
GRK: μᾶλλον ἡμεῖς ἀλλ' οὐκ ἐχρησάμεθα
NAS: over you, do we not more? Nevertheless, we did not use
KJV: we rather? Nevertheless we have not
INT: rather we But not we did use

1 Corinthians 9:21 Conj
GRK: ἄνομος θεοῦ ἀλλ' ἔννομος Χριστοῦ
KJV: to God, but under the law
INT: without law to God but within law to Christ

1 Corinthians 10:5 Conj
GRK: ἀλλ' οὐκ ἐν
NAS: Nevertheless, with most of them God
KJV: But with many
INT: yet not with

1 Corinthians 10:20 Conj
GRK: ἀλλ' ὅτι ἃ
KJV: But I [say], that the things which
INT: but that what

1 Corinthians 10:23 Conj
GRK: Πάντα ἔξεστιν ἀλλ' οὐ πάντα
KJV: are lawful for me, but all things are
INT: All things are lawful but not all things

1 Corinthians 10:23 Conj
GRK: πάντα ἔξεστιν ἀλλ' οὐ πάντα
KJV: for me, but all things
INT: All things are lawful but not all

1 Corinthians 14:17 Conj
GRK: καλῶς εὐχαριστεῖς ἀλλ' ὁ ἕτερος
KJV: givest thanks well, but the other is
INT: well give thanks but the other

1 Corinthians 15:46 Conj
GRK: ἀλλ' οὐ πρῶτον
NAS: However, the spiritual is not first,
KJV: Howbeit that [was] not first
INT: But not first [was]

2 Corinthians 1:9 Conj
GRK: ἐφ' ἑαυτοῖς ἀλλ' ἐπὶ τῷ
KJV: But we had the sentence
INT: in self but in

2 Corinthians 1:12 Conj
GRK: σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ' ἐν χάριτι
KJV: fleshly wisdom, but by the grace
INT: wisdom fleshly but in grace

2 Corinthians 1:13 Conj
GRK: γράφομεν ὑμῖν ἀλλ' ἢ ἃ
KJV: unto you, than what
INT: do we write to you but than what

2 Corinthians 2:17 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλ' ὡς ἐξ
KJV: the word of God: but as of
INT: of God but as of

2 Corinthians 2:17 Conj
GRK: ἐξ εἰλικρινείας ἀλλ' ὡς ἐκ
KJV: of sincerity, but as of
INT: of sincerity but as of

2 Corinthians 3:3 Conj
GRK: πλαξὶν λιθίναις ἀλλ' ἐν πλαξὶν
KJV: tables of stone, but in fleshy
INT: tablets of stone but on tablets

2 Corinthians 3:5 Conj
GRK: ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ' ἡ ἱκανότης
KJV: of ourselves; but our sufficiency
INT: of ourselves but the sufficiency

2 Corinthians 3:15 Conj
GRK: ἀλλ' ἕως σήμερον
KJV: But even unto this day,
INT: But unto this day

2 Corinthians 4:8 Conj
GRK: παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι
KJV: on every side, yet not distressed;
INT: every [way] oppressed but not crushed

2 Corinthians 4:8 Conj
GRK: στενοχωρούμενοι ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι
KJV: [we are] perplexed, but not
INT: crushed perplexed but not are despairing

2 Corinthians 4:9 Conj
GRK: διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι
KJV: Persecuted, but not forsaken;
INT: persecuted but not forsaken

2 Corinthians 4:9 Conj
GRK: ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι
KJV: cast down, but not
INT: forsaken cast down but not destroyed

2 Corinthians 4:16 Conj
GRK: οὐκ ἐγκακοῦμεν ἀλλ' εἰ καὶ
NAS: is decaying, yet our inner man
KJV: we faint not; but though our
INT: not we faint but if indeed

2 Corinthians 4:16 Conj
GRK: ἄνθρωπος διαφθείρεται ἀλλ' ὁ ἔσω
KJV: perish, yet the inward
INT: man is being brought to decay yet the inward

2 Corinthians 5:4 Conj
GRK: θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ' ἐπενδύσασθαι ἵνα
KJV: be unclothed, but clothed upon,
INT: we do wish to be unclothed but to be clothed upon that

2 Corinthians 6:4 Conj
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ
KJV: But in all
INT: but in everything

2 Corinthians 7:5 Conj
GRK: σὰρξ ἡμῶν ἀλλ' ἐν παντὶ
KJV: no rest, but we were troubled on
INT: flesh of us but in every [way]

2 Corinthians 7:6 Conj
GRK: ἀλλ' ὁ παρακαλῶν
KJV: Nevertheless God, that comforteth
INT: But he who encourages

2 Corinthians 7:9 Conj
GRK: ὅτι ἐλυπήθητε ἀλλ' ὅτι ἐλυπήθητε
KJV: ye were made sorry, but that
INT: that you were grieved but that you were grieved

2 Corinthians 7:12 Conj
GRK: τοῦ ἀδικήσαντος ἀλλ' οὐδὲ ἕνεκεν
KJV: that suffered wrong, but that
INT: the [one] having done wrong rather nor for the sake of

2 Corinthians 7:12 Conj
GRK: τοῦ ἀδικηθέντος ἀλλ' ἕνεκεν τοῦ
INT: the [one] having suffered wrong rather for the sake of

2 Corinthians 7:14 Conj
GRK: οὐ κατῃσχύνθην ἀλλ' ὡς πάντα
KJV: not ashamed; but as we spake
INT: not I was put to shame but as all things

2 Corinthians 8:7 Conj
GRK: ἀλλ' ὥσπερ ἐν
KJV: Therefore, as ye abound
INT: But even as in

2 Corinthians 8:13 Conj
GRK: ὑμῖν θλίψις ἀλλ' ἐξ ἰσότητος
INT: but for you affliction but of equality

2 Corinthians 11:6 Conj
GRK: τῷ λόγῳ ἀλλ' οὐ τῇ
NAS: in speech, yet I am not [so] in knowledge;
KJV: in speech, yet not
INT: in speech [I am] yet not

2 Corinthians 11:6 Conj
GRK: τῇ γνώσει ἀλλ' ἐν παντὶ
NAS: I am not [so] in knowledge; in fact, in every
KJV: in knowledge; but we have been throughly
INT: in knowledge but in every [way]

2 Corinthians 11:17 Conj
GRK: κύριον λαλῶ ἀλλ' ὡς ἐν
KJV: the Lord, but as
INT: [the] Lord do I speak but as in

2 Corinthians 13:7 Conj
GRK: δόκιμοι φανῶμεν ἀλλ' ἵνα ὑμεῖς
KJV: should appear approved, but that ye
INT: approved might appear but that you

Galatians 2:3 Conj
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Τίτος
KJV: But neither Titus,
INT: but not even Titus

Galatians 2:14 Conj
GRK: ἀλλ' ὅτε εἶδον
KJV: But when I saw
INT: But when I saw

Galatians 3:12 Conj
GRK: ἐκ πίστεως ἀλλ' Ὁ ποιήσας
NAS: is not of faith; on the contrary, HE WHO PRACTICES
KJV: of faith: but, The man that doeth
INT: of faith but the [one] having done

Galatians 3:16 Conj
GRK: ἐπὶ πολλῶν ἀλλ' ὡς ἐφ'
KJV: of many; but as of
INT: of many but as of

Galatians 4:23 Conj
GRK: ἀλλ' ὁ μὲν
KJV: But he [who was] of
INT: But the [one] indeed

Galatians 4:29 Conj
GRK: ἀλλ' ὥσπερ τότε
KJV: But as then
INT: But as then

Ephesians 5:15 Conj
GRK: ὡς ἄσοφοι ἀλλ' ὡς σοφοί
KJV: as fools, but as wise,
INT: as unwise but as wise

Ephesians 5:27 Conj
GRK: τῶν τοιούτων ἀλλ' ἵνα ᾖ
KJV: any such thing; but that it should be
INT: of the such things but that it might be

Ephesians 6:6 Conj
GRK: ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ' ὡς δοῦλοι
KJV: as menpleasers; but as the servants
INT: as men-pleasers but as servants of

Philippians 1:20 Conj
GRK: οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι ἀλλ' ἐν πάσῃ
KJV: I shall be ashamed, but [that] with
INT: nothing I will be ashamed but in all

Philippians 4:6 Conj
GRK: μηδὲν μεριμνᾶτε ἀλλ' ἐν παντὶ
KJV: for nothing; but in
INT: Nothing be anxious about but in everything

Colossians 3:22 Conj
GRK: ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ' ἐν ἁπλότητι
KJV: as menpleasers; but in singleness
INT: as men-pleasers but in sincerity

1 Thessalonians 1:8 Conj
GRK: τῇ Ἀχαίᾳ ἀλλ' ἐν παντὶ
KJV: and Achaia, but also in
INT: Achaia but in every

1 Thessalonians 4:7 Conj
GRK: ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ' ἐν ἁγιασμῷ
KJV: unto uncleanness, but unto holiness.
INT: to uncleanness but in sanctification

2 Thessalonians 3:8 Conj
GRK: παρά τινος ἀλλ' ἐν κόπῳ
KJV: bread for nought; but wrought with
INT: from anyone but in labor

2 Thessalonians 3:9 Conj
GRK: ἔχομεν ἐξουσίαν ἀλλ' ἵνα ἑαυτοὺς
KJV: not power, but to make
INT: we have [the] right but that ourselves

1 Timothy 2:10 Conj
GRK: ἀλλ' ὃ πρέπει
NAS: but rather by means of good
KJV: But (which becometh
INT: but what is becoming

1 Timothy 2:12 Conj
GRK: αὐθεντεῖν ἀνδρός ἀλλ' εἶναι ἐν
KJV: over the man, but to be
INT: to use authority over man but to be in

1 Timothy 6:17 Conj
GRK: πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ' ἐπὶ θεῷ
KJV: uncertain riches, but in the living
INT: of riches [the] uncertainty but on God

2 Timothy 1:12 Conj
GRK: ταῦτα πάσχω ἀλλ' οὐκ ἐπαισχύνομαι
KJV: these things: nevertheless I am
INT: these things I suffer but not I am ashamed

2 Timothy 3:9 Conj
GRK: ἀλλ' οὐ προκόψουσιν
KJV: But they shall proceed no
INT: But not they will advance

Philemon 1:16 Conj
GRK: ὡς δοῦλον ἀλλ' ὑπὲρ δοῦλον
KJV: as a servant, but above a servant,
INT: as a slave but above a slave

Hebrews 3:16 Conj
GRK: ἀκούσαντες παρεπίκραναν ἀλλ' οὐ πάντες
NAS: [Him] when they had heard? Indeed, did not all
KJV: did provoke: howbeit not
INT: having heard rebelled but not all

Hebrews 4:2 Conj
GRK: καθάπερ κἀκεῖνοι ἀλλ' οὐκ ὠφέλησεν
KJV: unto them: but the word
INT: [to us] even as also they but not did profit

Hebrews 5:5 Conj
GRK: γενηθῆναι ἀρχιερέα ἀλλ' ὁ λαλήσας
KJV: an high priest; but he that said
INT: to become a high priest but the [one] having said

Hebrews 9:24 Conj
GRK: τῶν ἀληθινῶν ἀλλ' εἰς αὐτὸν
KJV: of the true; but into
INT: of the true [ones] but into itself

Hebrews 10:3 Conj
GRK: ἀλλ' ἐν αὐταῖς
KJV: But in those
INT: But in these

James 2:18 Conj
GRK: ἀλλ' ἐρεῖ τις
KJV: Yea, a man may say,
INT: But will say someone

1 Peter 2:16 Conj
GRK: τὴν ἐλευθερίαν ἀλλ' ὡς θεοῦ
KJV: of maliciousness, but as
INT: the freedom but as of God

1 Peter 2:20 Conj
GRK: κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε ἀλλ' εἰ ἀγαθοποιοῦντες
KJV: ye shall take it patiently? but if,
INT: being struck you endure it but if doing good

1 Peter 3:4 Conj
GRK: ἀλλ' ὁ κρυπτὸς
KJV: But [let it be] the hidden man
INT: but the hidden

1 Peter 3:14 Conj
GRK: ἀλλ' εἰ καὶ
KJV: But and if ye suffer
INT: But if also

2 Peter 1:16 Conj
GRK: καὶ παρουσίαν ἀλλ' ἐπόπται γενηθέντες
KJV: Jesus Christ, but were eyewitnesses
INT: and coming but eyewitnesses having been

1 John 2:7 Conj
GRK: γράφω ὑμῖν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν
KJV: unto you, but an old
INT: I write to you but a commandment old

1 John 2:16 Conj
GRK: τοῦ πατρός ἀλλ' ἐκ τοῦ
KJV: of the Father, but is of
INT: the Father but of the

1 John 2:19 Conj
GRK: ἡμῶν ἐξῆλθαν ἀλλ' οὐκ ἦσαν
KJV: from us, but they were not
INT: us they went out but not they were

1 John 2:19 Conj
GRK: μεθ' ἡμῶν ἀλλ' ἵνα φανερωθῶσιν
KJV: us: but [they went out], that
INT: with us but that they might be made manifest

1 John 2:21 Conj
GRK: τὴν ἀλήθειαν ἀλλ' ὅτι οἴδατε
KJV: not the truth, but because ye know
INT: the truth but because you know

1 John 2:27 Conj
GRK: διδάσκῃ ὑμᾶς ἀλλ' ὡς τὸ
KJV: teach you: but as the same
INT: should teach you but as the

1 John 4:10 Conj
GRK: τὸν θεόν ἀλλ' ὅτι αὐτὸς
KJV: loved God, but that he
INT: God but that he

1 John 4:18 Conj
GRK: τῇ ἀγάπῃ ἀλλ' ἡ τελεία
KJV: in love; but perfect love
INT: love but perfect

1 John 5:6 Conj
GRK: ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν τῷ
KJV: water only, but by water
INT: water only but by

1 John 5:18 Conj
GRK: οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ' ὁ γεννηθεὶς
KJV: not; but he that is begotten
INT: not sins but the [one] having been begotten

3 John 1:9 Conj
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ ἀλλ' ὁ φιλοπρωτεύων
KJV: unto the church: but Diotrephes,
INT: to the church but who loves to be first

3 John 1:13 Conj
GRK: γράψαι σοι ἀλλ' οὐ θέλω
KJV: many things to write, but I will not
INT: to write to you but not I desire

Revelation 2:14 Conj
GRK: ἀλλ' ἔχω κατὰ
KJV: But I have a few things
INT: But I have against

Revelation 9:5 Conj
GRK: ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ' ἵνα βασανισθήσονται
KJV: them, but that
INT: they should kill them but that they should be tormented

Revelation 10:7 Conj
GRK: ἀλλ' ἐν ταῖς
KJV: But in the days
INT: but in the

Revelation 10:9 Conj
GRK: τὴν κοιλίαν ἀλλ' ἐν τῷ
KJV: belly bitter, but it shall be in
INT: belly but in the

Revelation 20:6 Conj
GRK: ἔχει ἐξουσίαν ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς
KJV: no power, but they shall be priests
INT: has authority but they will be priests

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page