John 19:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]ἔλεγον
elegon
Were sayingV-IIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
4091 [e]Πιλάτῳ
Pilatō
to PilateN-DMS
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-NMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων
Ioudaiōn
Jews,Adj-GMP
3361 [e]Μὴ
NotAdv
1125 [e]γράφε
graphe
write,V-PMA-2S
3588 [e]
HO
TheArt-NMS
935 [e]Βασιλεὺς
Basileus
KingN-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων,
Ioudaiōn
Jews,Adj-GMP
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1565 [e]ἐκεῖνος
ekeinos
HeDPro-NMS
3004 [e]εἶπεν
eipen
said,V-AIA-3S
935 [e]Βασιλεύς
Basileus
KingN-NMS
1510 [e]εἰμι ⇔
eimi
I amV-PIA-1S
3588 [e]««τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων».
Ioudaiōn
Jews.Adj-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: Nestle 1904
ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε Ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ / Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς «τῶν Ἰουδαίων» ⇔ εἰμί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· ἀλλ’ ὅτι Ἐκεῖνος εἴπεν, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· Μὴ γράφε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· μὴ γράφε· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν· βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε· Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων

John 19:21 Hebrew Bible
ויאמרו ראשי כהני היהודים אל פילטוס אל נא תכתב מלך היהודים כי אם אשר אמר אני מלך היהודים׃

John 19:21 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܠܦܝܠܛܘܤ ܠܐ ܬܟܬܘܒ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡܪ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the chief priests of the Jews were saying to Pilate, "Do not write, 'The King of the Jews'; but that He said, 'I am King of the Jews.'"

King James Bible
Then said the chief priests of the Jews to Pilate, Write not, The King of the Jews; but that he said, I am King of the Jews.

Holman Christian Standard Bible
So the chief priests of the Jews said to Pilate, "Don't write, 'The King of the Jews,' but that He said, 'I am the King of the Jews.'"
Treasury of Scripture Knowledge
Links
John 19:21John 19:21 NIVJohn 19:21 NLTJohn 19:21 ESVJohn 19:21 NASBJohn 19:21 KJVJohn 19:21 Bible AppsJohn 19:21 Biblia ParalelaJohn 19:21 Chinese BibleJohn 19:21 French BibleJohn 19:21 German BibleBible Hub
John 19:20
Top of Page
Top of Page