Ἰουδαίων
Englishman's Concordance
Ἰουδαίων (Ioudaiōn) — 68 Occurrences

Matthew 2:2 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ
NAS: King of the Jews? For we saw
KJV: King of the Jews? for
INT: King of the Jews we saw indeed

Matthew 27:11 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: Are You the King of the Jews? And Jesus
KJV: thou the King of the Jews? And Jesus
INT: king of the Jews moreover

Matthew 27:29 Adj-GMP
GRK: βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Hail, King of the Jews!
KJV: Hail, King of the Jews!
INT: king of the Jews

Matthew 27:37 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
KJV: JESUS THE KING OF THE JEWS.
INT: king of the Jews

Mark 15:2 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: Him, Are You the King of the Jews? And He answered
KJV: the King of the Jews? And
INT: King of the Jews and

Mark 15:9 Adj-GMP
GRK: βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: King of the Jews

Mark 15:12 Adj-GMP
GRK: βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: you call the King of the Jews?
KJV: ye call the King of the Jews?
INT: King of the Jews

Mark 15:18 Adj-GMP
GRK: βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, Hail, King of the Jews!
KJV: Hail, King of the Jews!
INT: King of the Jews

Mark 15:26 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: Him read, THE KING OF THE JEWS.
KJV: written over, THE KING OF THE JEWS.
INT: King of the Jews

Luke 7:3 Adj-GMP
GRK: πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν
NAS: he sent some Jewish elders
KJV: the elders of the Jews, beseeching
INT: elders of the Jews begging him

Luke 23:3 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: Are You the King of the Jews? And He answered
KJV: the King of the Jews? And
INT: king of the Jews and

Luke 23:37 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν
NAS: You are the King of the Jews, save
KJV: be the king of the Jews, save thyself.
INT: king of the Jews save yourself

Luke 23:38 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ γράμμασιν
NAS: Him, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
KJV: IS THE KING OF THE JEWS.
INT: king of the Jews This in letters

Luke 23:51 Adj-GMP
GRK: πόλεως τῶν Ἰουδαίων ὃς προσεδέχετο
NAS: a city of the Jews, who
KJV: Arimathaea, a city of the Jews: who
INT: a city of the Jews and who was waiting for

John 2:6 Adj-GMP
GRK: καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι χωροῦσαι
NAS: there for the Jewish custom of purification,
KJV: the manner of the purifying of the Jews, containing
INT: purification of the Jews standing having space

John 2:13 Adj-GMP
GRK: πάσχα τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη
NAS: The Passover of the Jews was near,
KJV: And the Jews' passover was
INT: passover of the Jews and went up

John 3:1 Adj-GMP
GRK: ἄρχων τῶν Ἰουδαίων
NAS: Nicodemus, a ruler of the Jews;
KJV: Nicodemus, a ruler of the Jews:
INT: a ruler of the Jews

John 4:22 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν
NAS: for salvation is from the Jews.
KJV: is of the Jews.
INT: of the Jews is

John 5:1 Adj-GMP
GRK: ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη
NAS: there was a feast of the Jews, and Jesus
KJV: a feast of the Jews; and
INT: a feast of the Jews and went up

John 6:4 Adj-GMP
GRK: ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: the feast of the Jews, was near.
KJV: a feast of the Jews, was
INT: feast of the Jews

John 7:2 Adj-GMP
GRK: ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία
NAS: the feast of the Jews, the Feast of Booths,
KJV: Now the Jews' feast of tabernacles
INT: feast of the Jews the tabernacles

John 7:13 Adj-GMP
GRK: φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: openly of Him for fear of the Jews.
KJV: for fear of the Jews.
INT: fear of the Jews

John 11:19 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς
NAS: and many of the Jews had come
KJV: many of the Jews came to
INT: of the Jews had come unto

John 11:45 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες
NAS: many of the Jews who came
KJV: many of the Jews which came
INT: of the Jews having come

John 11:55 Adj-GMP
GRK: πάσχα τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβησαν
NAS: the Passover of the Jews was near,
KJV: And the Jews' passover was
INT: passover of the Jews and went up

John 12:9 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ
NAS: crowd of the Jews then
KJV: people of the Jews therefore knew
INT: of the Jews that there

John 12:11 Adj-GMP
GRK: ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον
NAS: of him many of the Jews were going away
KJV: of him many of the Jews went away, and
INT: were going away of the Jews and were believing

John 18:12 Adj-GMP
GRK: ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν
NAS: and the officers of the Jews, arrested
KJV: and officers of the Jews took Jesus,
INT: officers of the Jews took hold of

John 18:33 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
NAS: to Him, Are You the King of the Jews?
KJV: thou the King of the Jews?
INT: king of the Jews

John 18:39 Adj-GMP
GRK: βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
NAS: for you the King of the Jews?
KJV: unto you the King of the Jews?
INT: king of the Jews

John 19:3 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐδίδοσαν
NAS: King of the Jews! and to give
KJV: Hail, King of the Jews! and they smote
INT: king of the Jews and they gave

John 19:19 Adj-GMP
GRK: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
NAS: THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS.
KJV: OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
INT: king of the Jews

John 19:20 Adj-GMP
GRK: ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς
NAS: Therefore many of the Jews read this
KJV: read many of the Jews: for the place
INT: read of the Jews for near

John 19:21 Adj-GMP
GRK: ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε
NAS: the chief priests of the Jews were saying
KJV: the chief priests of the Jews to Pilate,
INT: chief priests of the Jews not Write

John 19:21 Adj-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ἀλλ' ὅτι
NAS: The King of the Jews; but that He said,
KJV: not, The King of the Jews; but that
INT: king of the Jews but that

John 19:21 Adj-GMP
GRK: Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί
NAS: I am King of the Jews.'
KJV: I am King of the Jews.
INT: King of the Jews I am

John 19:38 Adj-GMP
GRK: φόβον τῶν Ἰουδαίων ἵνα ἄρῃ
NAS: [one] for fear of the Jews, asked
KJV: for fear of the Jews, besought Pilate
INT: fear of the Jews that he might take away

John 19:42 Adj-GMP
GRK: παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς
NAS: because of the Jewish day of preparation,
KJV: because of the Jews' preparation
INT: preparation of the Jews because near

John 20:19 Adj-GMP
GRK: φόβον τῶν Ἰουδαίων ἦλθεν ὁ
NAS: were, for fear of the Jews, Jesus
KJV: for fear of the Jews, came Jesus
INT: fear of the Jews came

Acts 10:22 Adj-GMP
GRK: ἔθνους τῶν Ἰουδαίων ἐχρηματίσθη ὑπὸ
NAS: nation of the Jews, was [divinely] directed
KJV: the nation of the Jews, was warned from God
INT: nation of the Jews was divinely instructed by

Acts 10:39 Adj-GMP
GRK: χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν
NAS: in the land of the Jews and in Jerusalem.
KJV: in the land of the Jews, and in
INT: region of the Jews and in

Acts 12:11 Adj-GMP
GRK: λαοῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: and from all that the Jewish people
KJV: of the people of the Jews.
INT: people of the Jews

Acts 13:5 Adj-GMP
GRK: συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων εἶχον δὲ
NAS: in the synagogues of the Jews; and they also
KJV: the synagogues of the Jews: and
INT: synagogues of the Jews they had moreover

Acts 13:43 Adj-GMP
GRK: πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν
NAS: up, many of the Jews and of the God-fearing
KJV: many of the Jews and
INT: many of the Jews and of the

Acts 14:1 Adj-GMP
GRK: συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι
NAS: the synagogue of the Jews together,
KJV: into the synagogue of the Jews, and so
INT: synagogue of the Jews and spoke

Acts 14:1 Adj-GMP
GRK: ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ
NAS: believed, both of Jews and of Greeks.
KJV: both of the Jews and also
INT: that believed of Jewish both and

Acts 14:5 Adj-GMP
GRK: τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς
NAS: the Gentiles and the Jews with their rulers,
KJV: and also of the Jews with
INT: both and Jews with the

Acts 17:1 Adj-GMP
GRK: συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: there was a synagogue of the Jews.
KJV: was a synagogue of the Jews:
INT: synagogue of the Jews

Acts 17:10 Adj-GMP
GRK: συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν
NAS: into the synagogue of the Jews.
KJV: into the synagogue of the Jews.
INT: synagogue of the Jews went

Acts 19:13 Adj-GMP
GRK: τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν
NAS: some of the Jewish exorcists,
KJV: the vagabond Jews, exorcists,
INT: the itinerant Jews exorcists to invoke

Acts 19:33 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ
NAS: [it was] Alexander, since the Jews had put him forward;
KJV: the multitude, the Jews putting
INT: him the Jews and

Acts 20:3 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι
NAS: against him by the Jews as he was about
INT: by the Jews being about to sail

Acts 20:19 Adj-GMP
GRK: ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων
NAS: upon me through the plots of the Jews;
KJV: by the lying in wait of the Jews:
INT: plots of the Jews

Acts 22:12 Adj-GMP
GRK: τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων
NAS: of by all the Jews who lived
KJV: of all the Jews which dwelt [there],
INT: the dwelling [there] Jews

Acts 22:30 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν
NAS: he had been accused by the Jews, he released
KJV: of the Jews, he loosed
INT: by the Jews he unnound him

Acts 23:27 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα
NAS: was arrested by the Jews and was about
KJV: was taken of the Jews, and should
INT: by the Jews and being about

Acts 25:2 Adj-GMP
GRK: πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ
NAS: and the leading men of the Jews brought charges
KJV: and the chief of the Jews informed him
INT: chiefs of the Jews against

Acts 25:8 Adj-GMP
GRK: νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς
NAS: against the Law of the Jews or against
KJV: the law of the Jews, neither
INT: law of the Jews nor against

Acts 25:15 Adj-GMP
GRK: πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ'
NAS: and the elders of the Jews brought charges
KJV: the elders of the Jews informed
INT: elders of the Jews asking against

Acts 25:24 Adj-GMP
GRK: πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι
NAS: the people of the Jews appealed
KJV: the multitude of the Jews have dealt
INT: multitude of the Jews pleaded with me

Acts 26:2 Adj-GMP
GRK: ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα
NAS: I am accused by the Jews, I consider
KJV: I am accused of the Jews:
INT: I am accused by [the] Jews king Agrippa

Acts 26:7 Adj-GMP
GRK: ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
NAS: O King, I am being accused by Jews.
KJV: I am accused of the Jews.
INT: I am accused by the Jews O king

Acts 28:17 Adj-GMP
GRK: ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους συνελθόντων
NAS: who were the leading men of the Jews, and when they came together,
KJV: the chief of the Jews together:
INT: were of the Jews chief ones having come together

Acts 28:19 Adj-GMP
GRK: δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι
NAS: But when the Jews objected,
KJV: But when the Jews spake against
INT: moreover of the Jews I was compelled to appeal to

Romans 3:29 Adj-GMP
GRK: Ἰουδαίων ὁ θεὸς
NAS: is God [the God] of Jews only?
KJV: the God of the Jews only?
INT: or Of Jews [is he] the God

Romans 9:24 Adj-GMP
GRK: μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ
NAS: not from among Jews only,
KJV: not of the Jews only, but
INT: only from among [the] Jews but also

2 Corinthians 11:24 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα
NAS: I received from the Jews thirty-nine
KJV: Of the Jews five times received I
INT: From [the] Jews five times forty [lashes]

1 Thessalonians 2:14 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Jesus that are in Judea, for you also
KJV: they [have] of the Jews:
INT: from the Jews

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page