Ἰούδαν
Englishman's Concordance
Ἰούδαν (Ioudan) — 8 Occurrences

Matthew 1:2 N-AMS
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς
NAS: the father of Judah and his brothers.
KJV: Jacob begat Judas and his
INT: was father of Judah and the

Mark 3:19 N-AMS
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ ὃς
NAS: and Judas Iscariot, who
KJV: And Judas Iscariot, which
INT: and Judas Iscariot who

Luke 6:16 N-AMS
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ
NAS: Judas [the son] of James, and Judas
KJV: And Judas [the brother] of James, and
INT: and Judas [brother] of James and

Luke 6:16 N-AMS
GRK: Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς
NAS: [the son] of James, and Judas Iscariot,
KJV: and Judas Iscariot,
INT: of James and Judas Iscariot who

Luke 22:3 N-AMS
GRK: Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον
NAS: entered into Judas who was called
KJV: Satan into Judas surnamed Iscariot,
INT: Satan into Judas who is called

John 6:71 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: He meant Judas [the son] of Simon
KJV: He spake of Judas Iscariot
INT: moreover of Judas [son] of Simon Iscariot

Acts 15:22 N-AMS
GRK: καὶ Βαρνάβᾳ Ἰούδαν τὸν καλούμενον
NAS: and Barnabas-- Judas called
KJV: Barnabas; [namely], Judas surnamed
INT: and Barnabas Judas called

Acts 15:27 N-AMS
GRK: ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν
NAS: we have sent Judas and Silas,
KJV: therefore Judas and
INT: We have sent therefore Judas and Silas

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page