Ἰούδας
Englishman's Concordance
Ἰούδας (Ioudas) — 22 Occurrences

Matthew 1:3 N-NMS
GRK: Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν
NAS: Judah was the father of Perez
KJV: And Judas begat Phares
INT: Judah moreover was father of

Matthew 10:4 N-NMS
GRK: Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
NAS: the Zealot, and Judas Iscariot,
KJV: the Canaanite, and Judas Iscariot, who
INT: Zealot and Judas Iscariot

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: Σίμων καὶ Ἰούδας
NAS: and Joseph and Simon and Judas?
KJV: Simon, and Judas?
INT: Simon and Judas

Matthew 26:14 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης πρὸς
NAS: named Judas Iscariot,
KJV: called Judas Iscariot,
INT: who being called Judas Iscariot to

Matthew 26:25 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: And Judas, who was betraying
KJV: Then Judas, which betrayed
INT: having answered moreover Judas who was betraying

Matthew 26:47 N-NMS
GRK: λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν
NAS: behold, Judas, one
KJV: spake, lo, Judas, one of the twelve,
INT: as he is speaking behold Judas one of the

Matthew 27:3 N-NMS
GRK: Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: Then when Judas, who had betrayed
KJV: Then Judas, which had betrayed
INT: Then having seen Judas the [one] having delivered up

Mark 14:10 N-NMS
GRK: Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ ὁ
NAS: Then Judas Iscariot, who
KJV: And Judas Iscariot, one
INT: And Judas Iscariot

Mark 14:43 N-NMS
GRK: παραγίνεται ὁ Ἰούδας εἷς τῶν
NAS: speaking, Judas, one
KJV: cometh Judas, one
INT: comes up Judas one of the

Luke 22:47 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν
NAS: [came], and the one called Judas, one
KJV: he that was called Judas, one
INT: he who was called Judas one of the

John 12:4 N-NMS
GRK: λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
NAS: But Judas Iscariot, one
KJV: his disciples, Judas Iscariot, Simon's
INT: Says also Judas Iscariot

John 13:2 N-NMS
GRK: παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: into the heart of Judas Iscariot,
KJV: the heart of Judas Iscariot,
INT: he should betray him of Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:29 N-NMS
GRK: γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας ὅτι λέγει
NAS: because Judas had
KJV: because Judas had
INT: moneybag had Judas that is saying

John 14:22 N-NMS
GRK: Λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ
NAS: Judas (not Iscariot) said
KJV: Judas saith unto him,
INT: Says to him Judas not the

John 18:2 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: Now Judas also, who was betraying
KJV: And Judas also, which
INT: moreover also Judas who was delivering up

John 18:3 N-NMS
GRK: ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν
NAS: Judas then, having received
KJV: Judas then, having received
INT: Therefore Judas having procured the

John 18:5 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
NAS: to them, I am [He]. And Judas also,
KJV: am [he]. And Judas also, which
INT: moreover also Judas who was delivering up

Acts 1:13 N-NMS
GRK: ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου
NAS: the Zealot, and Judas [the] [son] of James.
KJV: and Judas [the brother] of James.
INT: Zealot and Judas [brother] of James

Acts 1:25 N-NMS
GRK: ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς
NAS: from which Judas turned aside
KJV: which Judas by transgression fell,
INT: which turned aside Judas to go to

Acts 5:37 N-NMS
GRK: τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος
NAS: After this man, Judas of Galilee rose
KJV: this man rose up Judas of Galilee in
INT: this one rose up Judas the Galilean

Acts 15:32 N-NMS
GRK: Ἰούδας τε καὶ
NAS: Judas and Silas, also
KJV: And Judas and Silas,
INT: Judas and and

Jude 1:1 N-NMS
GRK: ΙΟΥΔΑΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: Jude, a bond-servant of Jesus
KJV: Jude, the servant of Jesus
INT: Jude of Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page