Ἰουδαίους
Englishman's Concordance
Ἰουδαίους (Ioudaious) — 17 Occurrences

John 8:31 Adj-AMP
GRK: πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους Ἐὰν ὑμεῖς
NAS: to those Jews who had believed
KJV: Jesus to those Jews which believed
INT: who had believed on him Jews If you

John 9:22 Adj-AMP
GRK: ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους ἤδη γὰρ
NAS: they were afraid of the Jews; for the Jews
KJV: they feared the Jews: for
INT: they feared the Jews already indeed

John 11:33 Adj-AMP
GRK: συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο
NAS: her weeping, and the Jews who came
KJV: and the Jews also weeping
INT: having come with her Jews weeping he groaned

John 18:38 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει
NAS: out again to the Jews and said
KJV: again unto the Jews, and saith
INT: to the Jews and says

Acts 9:22 Adj-AMP
GRK: συνέχυννεν τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας
NAS: and confounding the Jews who lived
KJV: and confounded the Jews which dwelt
INT: confounded the Jews who dwelt

Acts 16:3 Adj-AMP
GRK: διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας
NAS: him because of the Jews who were in those
KJV: him because of the Jews which were
INT: on account of the Jews who were

Acts 18:2 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς
NAS: all the Jews to leave
KJV: had commanded all Jews to depart from
INT: all the Jews out of

Acts 18:4 Adj-AMP
GRK: ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας
NAS: and trying to persuade Jews and Greeks.
KJV: and persuaded the Jews and the Greeks.
INT: persuaded both Jews and Greeks

Acts 18:14 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Ἰουδαίους Εἰ μὲν
NAS: said to the Jews, If
KJV: said unto the Jews, If it were
INT: to the Jews If indeed

Acts 19:10 Adj-AMP
GRK: τοῦ κυρίου Ἰουδαίους τε καὶ
NAS: of the Lord, both Jews and Greeks.
KJV: Jesus, both Jews and Greeks.
INT: of the Lord Jews both and

Acts 21:21 Adj-AMP
GRK: ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων μὴ
NAS: all the Jews who are among
KJV: all the Jews which are among
INT: Gentiles all Jews telling not

Acts 25:10 Adj-AMP
GRK: δεῖ κρίνεσθαι Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα
NAS: wrong to [the] Jews, as you also
KJV: to be judged: to the Jews have I done
INT: it behoves to be judged To [the] Jews nothing I did wrong

Acts 26:3 Adj-AMP
GRK: τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε
NAS: among [the] Jews; therefore
KJV: which are among the Jews: wherefore
INT: the of Jews customs and

Romans 3:9 Adj-AMP
GRK: προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ
NAS: that both Jews and Greeks
KJV: both Jews and
INT: we already charged indeed Jews both and

1 Corinthians 9:20 Adj-AMP
GRK: Ἰουδαῖος ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω τοῖς
NAS: so that I might win Jews; to those who
KJV: I might gain the Jews; to them that are under
INT: a Jew that Jews I might gain to those

Revelation 2:9 Adj-AMP
GRK: τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς
NAS: who say they are Jews and are not, but are a synagogue
KJV: they are Jews, and are
INT: those who declare Jews to be themselves

Revelation 3:9 Adj-AMP
GRK: λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι καὶ
NAS: who say that they are Jews and are not, but lie--
KJV: they are Jews, and are
INT: declare themselves Jews to be and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page