Ἰουδαῖος
Englishman's Concordance
Ἰουδαῖος (Ioudaios) — 13 Occurrences

John 4:9 Adj-NMS
GRK: Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ'
NAS: is it that You, being a Jew, ask
KJV: thou, being a Jew, askest drink
INT: How you a Jew being from

John 18:35 Adj-NMS
GRK: Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι τὸ
NAS: I am not a Jew, am I? Your own nation
KJV: Am I a Jew? Thine own nation
INT: not I a Jew am the

Acts 18:24 Adj-NMS
GRK: Ἰουδαῖος δέ τις
NAS: Now a Jew named Apollos,
KJV: And a certain Jew named Apollos,
INT: A Jew moreover certain

Acts 19:34 Adj-NMS
GRK: δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν φωνὴ
NAS: But when they recognized that he was a Jew, a [single] outcry
KJV: that he was a Jew, all with
INT: moreover that a Jew he is cry

Acts 21:39 Adj-NMS
GRK: μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεὺς τῆς
NAS: I am a Jew of Tarsus
KJV: a man [which am] a Jew of Tarsus,
INT: indeed am a Jew of Tarsus

Acts 22:3 Adj-NMS
GRK: εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος γεγεννημένος ἐν
NAS: I am a Jew, born in Tarsus
KJV: verily a man [which am] a Jew, born in
INT: am a man a Jew born in

Romans 2:17 Adj-NMS
GRK: δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ
NAS: you bear the name Jew and rely
KJV: thou art called a Jew, and restest
INT: however you [by] yourself a Jew are named and

Romans 2:28 Adj-NMS
GRK: τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν οὐδὲ
NAS: For he is not a Jew who
KJV: not a Jew, which is one outwardly;
INT: who outward a Jew is neither

Romans 2:29 Adj-NMS
GRK: τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος καὶ περιτομὴ
NAS: But he is a Jew who is one inwardly;
KJV: But he [is] a Jew, which is one inwardly;
INT: = inwardly a Jew [is one] and circumcision [is]

1 Corinthians 9:20 Adj-NMS
GRK: Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος ἵνα Ἰουδαίους
NAS: I became as a Jew, so
KJV: I became as a Jew, that I might gain
INT: Jews as a Jew that Jews

Galatians 2:14 Adj-NMS
GRK: Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς
NAS: you, being a Jew, live
KJV: being a Jew, livest
INT: If you a Jew being like a Gentile

Galatians 3:28 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην
NAS: There is neither Jew nor Greek,
KJV: There is neither Jew nor Greek,
INT: neither There is Jew nor Greek

Colossians 3:11 Adj-NMS
GRK: Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος περιτομὴ καὶ
NAS: [distinction between] Greek and Jew, circumcised
KJV: Greek nor Jew, circumcision nor
INT: Greek and Jew circumcision and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page